Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Kennismigranten

De Nederlandse economie heeft steeds meer kennismigranten nodig. Dit zijn hooggekwalificeerde werknemers uit landen buiten de Europese Unie (derde landen) die komen werken in een hoge leidinggevende functie of als specialist.

Bedrijven kunnen via een relatief eenvoudige procedure buitenlandse werknemers als kennismigrant in dienst nemen.

De 2 belangrijkste voorwaarden zijn:

  • registratie als erkend referent
  • het salaris voldoet aan de loondrempel
Wetenschappelijk onderzoekers

Wetenschappelijk onderzoekers die onderzoek gaan verrichten bij een onderzoeksinstelling in Nederland, gelden andere regels dan voor reguliere kennismigranten.

Lees meer

Turkse burgers

Turken en hun gezinsleden die als kennismigrant in Nederland willen werken, hebben geen erkend referent nodig. Zij mogen de aanvraag zelf indienen. De praktijk wijst echter uit dat een aanvraag voor werk bij een erkend referent sneller wordt verwerkt.

Lees meer

Erkend referentschap

Bedrijven die een kennismigrant in dienst willen nemen moeten zijn erkend als referent door de IND. Erkenning als referent is voor onbepaalde tijd, maar kan worden ingetrokken als de erkend referent 3 jaar achtereen geen aanvraag heeft gedaan voor een kennismigrant en geen kennismigranten meer in dienst heeft.

De leges voor erkenning als referent worden elk jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld. Voor een actueel overzicht, klik hier.

Kan ons bedrijf erkend referent worden?

Het bedrijf moet financieel gezond zijn en aantonen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering voldoende is gewaarborgd. De IND wint hierover advies in bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die een puntensysteem gebruikt om de bedrijfsvoering te beoordelen.

Bedrijven die korter dan 1.5 jaar bestaan of actief zijn moeten een ondernemingsplan overleggen.

Uitzonderingen

Bedrijven die korter dan 1.5 jaar bestaan of actief zijn hoeven dit niet wanneer:

  • de aanvrager een dochteronderneming is, volledig eigendom van een onderneming die als referent is erkend. Was het moederbedrijf vrijgesteld van de verplichting om een ondernemingsplan in te dienen, dan is een verklaring betalingsgedrag van het moederbedrijf (uitgegeven door de Belastingdienst) voldoende bewijs
  • de aanvrager uit een fusie is ontstaan, waarbij de gefuseerde partijen allebei erkend referent zijn
  • de aanvrager is overgenomen door een onderneming die als referent erkend is
  • de rechtsvorm van een onderneming die is erkend als referent, is gewijzigd en met een notariële akte kan worden aangetoond dat de activiteiten van de onderneming niet zijn uitgebreid, en dat de zeggenschap in de nieuwe onderneming gelijk blijft

Wanneer de IND of de RVO twijfelt over bedrijfsvoering van de onderneming die zich wil laten registreren als erkend referent, kan om aanvullend bewijs worden gevraagd: een ondernemingsplan, geverifieerde jaarrekeningen en exploitatie – en liquiditeitsprognoses voor de komende 2 jaar.

Aanvullend bewijs kan worden gevraagd van bedrijven die langer dan 1.5 maar korter dan 3 jaar bestaan of actief zijn, of van bedrijven van 3 jaar of ouder.

Behalve transparantie over de bedrijfsvoering moet een bedrijf dat om erkenning als referent vraagt als onderneming zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel en mag het niet failliet zijn.

Het bedrijf, de directeuren en alle betrokken natuurlijke en rechtspersonen moeten een goede reputatie in hun sector hebben.

Looncriteria

Een bedrijf dat een kennismigrant in dienst wil nemen, moet zijn nieuwe werknemer een minimum bruto maandloon betalen. Het minimumsalaris voor kennismigranten is afgestemd op het loonpeil van hooggekwalificeerde banen in Nederland en is leeftijd-afhankelijk.

De looncriteria voor kennismigranten worden elk jaar geïndexeerd. Op onze pagina Looncriteria staan de actuele bedragen. Deze zijn exclusief 8% vakantiegeld; vakantiegeld is een verplicht onderdeel van de vergoeding voor alle arbeid in Nederland.

De vergunning

De verblijfsvergunning als kennismigrant is geldig voor de duur van het contract, met een maximum geldigheidsduur van 5 jaar. De vergunning kan onbeperkt worden verlengd.

De kennismigrant kan naast werk voor de erkende referent, ook ondernemingsactiviteiten verrichten zonder hiervoor een aparte vergunning aan te vragen.

Gezinsleden kunnen ook een verblijfsvergunning aanvragen, gekoppeld aan het verblijf van de kennismigrant. Zij zijn vrij op de arbeidsmarkt: zij hebben geen werkvergunning nodig om in Nederland te werken.

Zoekjaar  

Vreemdelingen die een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in Nederlands of aan een topuniversiteit in het buitenland kunnen binnen 3 jaar na het afronden van hun studie gebruik maken van een zoekjaar. Als zij binnen dit zoekjaar in dienst treden als kennismigrant, geldt voor hen ongeacht hun leeftijd een extra laag minimumloon, dat blijft gelden ook wanneer zij voor een andere kennismigrantenwerkgever gaan werken of inmiddels 30 jaar zijn worden. Zie hier het minimumloon voor pas afgestudeerden in hun zoekjaar. 

Legestarieven

De legestarieven voor een kennismigrantenaanvraag worden elk jaar op 1 januari opnieuw vastgesteld. De tarieven zijn hier te vinden op de IND-website.

Andere baan, meldplicht

Zolang de verblijfsvergunning van de kennismigrant geldig is, kan een deze bij een andere (kennismigranten)werkgever in dienst treden. De oude en de nieuwe werkgever moeten de banenwissel binnen 4 weken aan de IND melden.

Werkloosheid

Kennismigranten hebben recht op een zoekperiode van 3 maanden wanneer zij werkloos zijn geworden, ongeacht of het dienstverband door de werkgever of door de werknemer is beëindigd.

De zoekperiode begint op de dag nadat het dienstverband is beëindigd. Als een kennismigrant niet binnen de zoekperiode in dienst is getreden bij een andere werkgever die erkend referent is, trekt de IND de vergunning in.

Andere aanvraag categorieën

Europese Blauwe Kaart

De Europese Blauwe Kaart is een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers met een niet-EU-nationaliteit. De vergunning komt voort uit een EU Richtlijn (Richtlijn (EU) 2021/1883).

Een kennismigrant met een Blauwe Kaart die 12 maanden in Nederland heeft gewerkt kan relatief eenvoudig een nieuwe Blauwe Kaart krijgen in een andere lidstaat. Wel zijn de vereisten zwaarder dan voor een kennismigrantenvergunning.

Lees meer

EU ICT-regeling

Multinationals plaatsen regelmatig hun concernmedewerkers -hooggekwalificeerde technisch specialisten, leidinggevend personeel en trainees- over naar een vestiging in Nederland voor tijdelijk werk. Nederlandse vestigingen die erkend zijn als referent vragen hiervoor vaak een kennismigrantenvergunning aan. Dit is niet in alle gevallen mogelijk.

Per 29 november 2016 vallen overgeplaatste expats, die tijdens hun werk in Nederland in dienst blijven van hun werkgever in het buitenland, onder de voorwaarden van Richtlijn 2014/66 voor concernmedewerkers uit landen buiten de Europese Unie. Verblijfsaanvragen voor concernwerk met deze kenmerken worden door de IND behandeld volgens in de EU/ICT-procedure.

Lees meer

De kennismigrantenregeling is wel beschikbaar voor concernmedewerkers die geen dienstverband aanhouden bij hun werkgever in het buitenland, maar bij de Nederlandse vestiging van het concern in loondienst treden.

Voor vragen over de kennismigrantenregeling kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Neem contact op