Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Concernoverplaatsing

Internationale concerns met vestigingen in de EU waaronder Nederland kunnen personeel overplaatsen naar het Nederlandse bedrijf.

Per 29 november 2016 implementeert Nederland Richtlijn 2014/66 met betrekking tot de intra-company transfer (ICT) van niet-EU werknemers (derdelanders) naar concernvestigingen in lidstaten die de richtlijn hebben geïmplementeerd.

Met die richtlijn erbij heeft Nederland 3 programma’s voor het overplaatsen van concernmedewerkers:

 • het EU ICT-programma
 • de nationale kennismigrantenregeling
 • het nationale ICT-programma
Het juiste programma kiezen

De keuze voor het juiste programma zal voor een werkgever niet altijd makkelijk zijn. Bepaalde transfers kunnen maar onder één programma worden ingediend. Een aanvraag onder het verkeerde programma kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag.

Het EU ICT-programma heeft voorrang op de kennismigrantenregeling en de werkvergunning van het nationale ICT-programma. In de praktijk betekent dit dat een aanvraag voor een EU ICT-vergunning uitsluitend wordt beoordeeld aan de hand van de criteria van de richtlijn. Als de aanvraag niet binnen de reikwijdte van de richtlijn valt of niet voldoet aan de daarin opgenomen voorwaarden, wordt de aanvraag afgewezen.

De prioriteit van de richtlijn brengt ook met zich mee dat de beslismedewerkers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bij een aanvraag kennismigrant of een gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid eerst beoordelen of de aanvraag niet binnen de reikwijdte van de richtlijn valt. Is dat het geval, dan wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden van de richtlijn en beoordeeld aan de hand van de criteria van het EU ICT-programma.

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden van de richtlijn, dan wordt een EU ICT-vergunning verleend in plaats van de vergunning die werd aangevraagd. Zo niet, dan wordt de aanvraag afgewezen; er mag dan niet alsnog een vergunning kennismigrant of een gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid worden verleend.

Op deze manier geeft Nederland prioriteit aan het EU ICT-programma zoals de richtlijn voorschrijft, maar blijven de eigen nationale programma’s beschikbaar voor overplaatsingen die niet binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen.

Omdat de aanvraagprocedures weinig ruimte bieden om vergissingen te herstellen, adviseren wij werkgevers om zich tijdig te informeren over de mogelijkheden en de beperkingen van de 3 programma’s die Nederland uitvoert en zo nodig advies en ondersteuning te vragen van een gespecialiseerde immigratieadvocaat.

Werkgevers die Amerikaanse of Japanse werknemers overplaatsen naar Nederland mogen wel zelf beslissing of ze gebruik maken van de intra-company transfer (ICT) regeling, of de kennismigrantenregeling.

Het EU ICT-programma

De ICT-richtlijn harmoniseert de regelgeving van EU-lidstaten voor het overplaatsen van concernmedewerkers en faciliteert de mobiliteit van concernmedewerkers in de EU.

Implementatie van de richtlijn in 24 lidstaten van de Europese Unie waaronder Nederland (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee) leidt tot:

 • een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning voor concernmedewerkers, de ICT-vergunning
 • mobiliteit; wanneer een werknemer een ICT-vergunning heeft in een lidstaat kan hij op relatief makkelijke wijze worden overgeplaatst naar een concern in een andere lidstaat
 • EU-regelgeving die voorrang heeft op de nationale regelgeving
 • meer toelatingsvoorwaarden dan in de Nederlandse kennismigrantenregeling en de gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid

Welke werknemers vallen onder de Richtlijn?

De IND past de richtlijn toe op concernmedewerkers die:

 • geen EU-nationaliteit hebben (derdelanders)
 • op het moment van de aanvraag en gedurende de overplaatsing een arbeidsovereenkomst hebben met een concernonderdeel buiten de EU
 • als werknemer worden overgeplaatst naar een concernonderdeel binnen de EU
 • leidinggevende, specialist of trainee zijn zoals in de richtlijn is beschreven
Definitie concern

De definiëring van een concern wijkt af van de definitie in de Nederlandse regels voor het uitvoeren van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav); een minimum jaaromzet van 50 miljoen euro wordt niet genoemd. Volgens de richtlijn is er sprake van een concern als 2 of meer ondernemingen zijn verbonden door:

 • bezit meerderheid van het geplaatste kapitaal
 • beschikking over meerderheid van de aandelen
 • benoeming van meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend of toezichthoudend orgaan; of
 • ondernemingen staan onder centrale leiding van de moederonderneming.
Definitie leidinggevende

Een leidinggevende is lid van het hogere personeel dat leidinggeeft aan de gastentiteit onder toezicht van de raad van bestuur, aandeelhouders of gelijkgestelden met als taken:

 • Leidinggeven aan de gastentiteit of een (onder)afdeling
 • Toezicht houden op en controleren van hoger personeel
 • Uitvoeren van personeelsbeleid
Definitie specialist

Een specialist is een werknemer die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de toegepaste technieken of het beheer van de gastentiteit. Dit kan gaan om:

 • specifieke (technische) kennis
 • specifieke kwalificaties (beroepservaring)
 • eventueel lidmaatschap van een erkende beroepsgroep
Definitie trainee

Een trainee heeft een Masterdiploma en wordt voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of –methoden overgeplaatst naar een gastentiteit.

 • Er is een trainee-overeenkomst
 • Hij wordt tijdens de overplaatsing bezoldigd
 • Hij wordt voorbereid op een toekomstige functie binnen het concern

De vergunning

De EU ICT-vergunning is een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning. Arbeid is toegestaan binnen het kader van de overplaatsing; voor andere arbeid moet een werkvergunning worden aangevraagd.

De vergunning voor leidinggevenden en specialisten kan voor maximaal 3 jaar worden afgegeven. De maximumduur van een vergunning voor een ICT-trainee is 1 jaar. Na verloop van de maximumduur geldt voor leidinggevenden, specialisten en trainees een wachtperiode van 6 maanden voordat een nieuwe ICT-vergunning kan worden aangevraagd voor een overplaatsing naar Nederland.

Gezinsleden kunnen meereizen. Meereizende kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn op het moment van de aanvraag. Gezinsleden vrij op de arbeidsmarkt en mogen ook als zelfstandige werken.

Mobiliteit

Werknemers met een ICT-verblijfsvergunning kunnen mobiliteit aanvragen: overplaatsing naar elke andere lidstaat dan de lidstaat die de vergunning heeft afgegeven. Dit kan voor korte en voor lange duur zolang de ICT-verblijfsvergunning geldig is.

Korte termijnmobiliteit

Korte mobiliteit is verblijf voor concernwerk voor een periode van ten hoogste 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. Het hoofdverblijf blijft in het land dat de ICT-vergunning heet verleend. Voor korte termijn mobiliteit in Nederland geldt dat de werkgever het UWV moet notificeren van het korte verblijf tenminste 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. De werknemer kan direct beginnen met werken.

Lange termijnmobiliteit

Lange mobiliteit is verblijf voor concernwerk voor meer dan 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. Voor dit verblijf moet een aparte, lichte versie van de EU ICT- verblijfsvergunning worden aangevraagd. Duur van het dienstverband, functie-eisen en trainee-overeenkomst worden bij die aanvraag niet opnieuw getoetst. De werknemer kan direct aan het werk. Een inreisvisum (MVV) hoeft niet te worden aangevraagd.

Blijkt uit de aanvraag dat Nederland de lidstaat van het langste verblijf wordt, dan vindt wel de volledige ICT-toets plaats.

Voorwaarden
 • vreemdeling is leidinggevende, specialist of trainee
 • vreemdeling is gekwalificeerd op universitair of Hbo-niveau
 • van beroepen die voorkomen op de door Nederland gepubliceerde lijst van gereglementeerde beroepen, bijvoorbeeld apotheker, architect of arts, moeten de buitenlandse beroepskwalificaties zijn erkend
 • vreemdeling is tenminste 3 maanden in dienst bij hetzelfde concern
 • vreemdeling beschikt over geldige arbeids- of traineeovereenkomst met werkgever buiten de EU of opdrachtbrief van die werkgever
 • vreemdeling heeft hoofdverblijf buiten Nederland op het moment van de aanvraag
 • vreemdeling heeft in de afgelopen 6 maanden in Nederland geen verblijf gehad o.g.v. de ICT-richtlijn
 • vreemdeling keert terug naar een concernonderneming buiten de EU na afloop van de overplaatsing
 • het salaris voldoet aan de Wet op het minimumloon en de minimumvakantietoeslag
 • gelet op functie, leeftijd, kennis en ervaring is het salaris marktconform te noemen voor de Nederlandse sector of bedrijfstak: hiervoor gelden de looncriteria voor kennismigranten als maatstaf
 • gastentiteit en entiteit buiten de EU behoren tot hetzelfde concern
 • gastentiteit in EU is niet opgericht voor het vergemakkelijken van toelating tot de EU
 • overplaatsing duurt het langst in Nederland
 • gastentiteit is niet eerder bestraft voor zwart werk of illegale tewerkstelling
 • gastentiteit verricht economische activiteiten; detacheren van concernmedewerkers in Nederland is toegestaan als een economische kernactiviteit van de gastentiteit
 • er is geen reden om de aanvraag af te wijzen omdat niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden van de Vreemdelingenwet is voldaan: art.16 Vw

De aanvraag

De aanvraag wordt ingediend bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Hierop volgt een beslistermijn van 90 dagen.

De legeskosten van de aanvraag zijn gelijk aan de kosten van een kennismigrantenaanvraag. 

Erkende referenten kunnen gebruik maken van een versnelde procedure met een streeftermijn van 2 weken. Zij dienen de volgende bewijsmiddelen aan te leveren:
 • antecedentenverklaring, kopie paspoort en automatisch incasso
 • opdrachtbrief overplaatsing ICT (met daarin periode, functie, salaris, arbeidsvoorwaarden en intentie terugkeer) of;
 • trainee-overeenkomst

Bij twijfel toetst het UWV de marktconformiteit van het ICT-salaris.

Niet-erkend referenten dienen de volgende aanvullende bewijsmiddelen aan te leveren:
 • arbeidsovereenkomst
 • cv met kopie diploma’s en getuigschrift; in geval van twijfel te certificeren en/of te legaliseren
 • bij beschermde beroepen (zie BIG register): toepasselijke accreditatie
 • volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Verklaring referent’

De aanvraag van niet-erkend referenten wordt altijd door de UWV getoetst.

De nationale ICT-programma’s

Toen het EU ICT-programma werd gepubliceerd, liet de Nederlandse regering weten dat de huidige nationale ICT-programma’s, de Nederlandse kennismigrantenregeling en de gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid blijven bestaan. Voor transfers die niet binnen de reikwijdte van de Richtlijn vallen, kunnen de bestaande Nederlandse programma’s worden gebruikt. 

Voor meer informatie over intra-corporate transfers (ICT) kunt u contact met ons opnemen. 

Neem contact op

Neem contact op