Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Detachering in de EU

Vanaf 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit andere Europese landen die in Nederland een dienst verrichten of werknemers detacheren dat uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden melden. Anders riskeren zij een boete tot €4.500 per gedetacheerde werknemer. Vanaf 1 februari 2020 kan er daadwerkelijke gemeld worden.

Het Nederlandse bedrijf dat de dienst of de werknemer ontvangt heeft een controleplicht. Het bedrijf moet controleren of de melding (tijdig) is gedaan en de juiste gegevens bevat. Anders riskeert het de boete ook.

Deze boetes kunnen grensoverschrijdend worden opgelegd: de Nederlandse toezichthouder, de Inspectie SZW, kan een boete opleggen aan de buitenlandse dienstverlener of opdrachtgever, maar u kunt ook worden geconfronteerd met een boete van een buitenlandse toezichthouder.

De verplichting is ook van toepassing op werknemers met de nationaliteit van een lidstaat!

Europese richtlijnen

Een van de vier pijlers van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vormt de vrijheid van dienstverlening: bedrijven in een lidstaat moeten in beginsel zonder belemmeringen in een andere lidstaat hun diensten kunnen verrichten en daarvoor hun eigen personeel kunnen sturen. Om daarbij te zorgen voor eerlijke concurrentie en arbeidsvoorwaarden, heeft de Europese commissie twee richtlijnen aangenomen.

 • Richtlijn 96/71 (Detacheringsrichtlijn) bepaalt dat, wanneer een werknemer tijdelijk in een andere lidstaat gaat werken, hij of zij aanspraak maakt op de ‘harde kern’ van het arbeidsrecht in die andere lidstaat op een aantal wezenlijke terreinen.
 • Richtlijn 2014/67 (Handhavingsrichtlijn) bepaalt welke maatregelen de lidstaten moeten nemen om ervoor te zorgen dat die verplichtingen worden gehandhaafd. Een van deze maatregelen is de meld- en controleplicht.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

In Nederland zijn deze richtlijnen geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Is de WagwEU op mij van toepassing?

De WagwEU is van toepassing wanneer:

 • u in een andere lidstaat als zelfstandige of met uw eigen personeel een dienst uitvoert
 • u een bedrijf uit een andere lidstaat bij u een dienst laat uitvoeren en daartoe werknemers van dat bedrijf of een zelfstandige ontvangt
 • u een werknemer naar een vestiging van uw bedrijf in een andere lidstaat overplaatst
 • een werknemer van een vestiging van uw bedrijf uit een andere lidstaat ontvangt
 • personeel ter beschikking stelt aan een opdrachtgever in een andere lidstaat
 • een bedrijf uit een andere lidstaat personeel aan u ter beschikking stelt (bijv. een uitzendbureau)

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

Arbeidsvoorwaarden

U moet ervoor zorgen dat werknemers die u uitzendt of ontvangt voldoen aan het arbeidsrecht van het land waar de werknemer gaat werken, op de volgende terreinen:

 • het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
 • het minimumaantal betaalde vakantiedagen
 • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
 • voldoende rusttijden
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen

In de loop van 2020 worden de regels aangescherpt. Volgens de huidige richtlijn hebben gedetacheerde werknemers recht op het minimumloon. Het nieuwe voorstel voorziet erin dat ook voor hen de regels over bezoldiging van de gastlidstaat gelden, zoals bepaald bij wet of algemeen verbindende collectieve overeenkomsten. Wat bezoldiging betreft, zullen voor gedetacheerde en lokale werknemers dus dezelfde regels gelden.

Ook wordt de duur van de detachering wordt gesteld op 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Daarna is het gehele arbeidsrecht van de werkstaat van toepassing.

Contactpersoon aanwijzen

De dienstverrichter moet een contactpersoon aanwijzen die als aanspreekpunt voor de toezichthouder fungeert. Die contactpersoon moet in de lidstaat waar de arbeid wordt verricht aanwezig zijn. De gegevens van de contactpersoon moeten worden opgegeven bij de melding.

Administratieplicht

De dienstenontvanger moet de volgende gegevens opvragen en op de werkplek bewaren:

 • de arbeidsovereenkomst
 • de loonstroken
 • een overzicht van gewerkte uren
 • bewijs, waaruit blijkt dat en door wie sociale premies zijn afgedragen
 • bewijs van loonbetaling

Deze documenten mogen ook digitaal worden bewaard. Ook dan moeten deze op de werkplek door toezichthouders kunnen worden ingezien.

Meldplicht

De dienstverrichter moet de werkzaamheden voor aanvang melden via het online meldloket. Een checklist waarop staat welke gegevens bij de melding moeten worden overgelegd voor werknemers en voor zelfstandigen kunt u hier downloaden.

Controleplicht

De dienstontvanger moet een kopie van de melding opvragen en op tijdigheid en juistheid controleren. Als de melding niet tijdig is of onjuistheden bevat, moet de dienstenontvanger dat aan de Inspectie SZW melden en de werknemers de toegang tot de arbeid weigeren. Alleen dan riskeert de dienstontvanger geen boete.

De meld- en controleplicht gaan in op 1 maart 2020. De meldplicht geldt alleen voor werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020. Deze kunnen al vanaf 1 februari 2020 worden gemeld.

Uitzonderingen op de meld- en controleplicht

Zelfstandigen hoeven alleen een melding te doen als zij werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren. U kunt deze hier vinden.
Kleine bedrijven (1-9 medewerkers in dienst) en meldingsplichtige zelfstandigen die gevestigd zijn binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens, kunnen gebruikmaken van de jaarmelding als zij:

 • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 transnationale diensten in Nederland hebben uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding hebben gedaan
  EN
 • ingeschreven zijn in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in aangrenzende landen
  EN
 • niet werkzaam zijn in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.

Dienstverrichters hoeven bepaalde incidentele werkzaamheden niet te melden. Deze uitzonderingen staan ook in de FAQ vermeld.

Meer weten?

Mocht u niet zeker weten of uw bedrijf meldingen zou moeten doen, of vraagt u zich af of uw bedrijf wel klaar is voor deze nieuwe verplichting, neem dan contact met ons op. Natuurlijk kunnen wij u ook bijstaan bij het indienen van de meldingen!

Neem contact op

Neem contact op