Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Privacyverklaring

22 maart 2024

Everaert Advocaten (hierna te noemen “Everaert” of “ons” of “wij”), gevestigd aan IJdok 23 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen ons kantoor, voor welk doel deze worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Everaert kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website, zoals een IP-adres
 • Persoonsgegevens die u aan Everaert verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.
 • Alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons

Doeleinden en grondslagen voor verwerking

Everaert verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor marketing doeleinden, het behandelen van uw sollicitatie en voor het genereren van statistieken betreffende onze website.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van uw overeenkomst met Everaert
 • Uw toestemming
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn persoonsgegevens

Everaert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij hanteren voor bepaalde persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 1. bijzondere persoonsgegevens: vernietiging 2 jaar na afronding van de zaak en betaling van de laatste facturen.
 2. contactgegevens (post- en mailadressen), geslacht: 10 jaar na afronding van de zaak.
 3. gegevens over een zaak: 10 jaar na afronding van de zaak worden de zaak en alle persoonsgegevens vernietigd.
 4. personeelsgegevens, met uitzondering van (financiële) administratieve gegevens, worden 2 tot 5 jaar na uitdiensttreding of na het einde van de overeenkomst van opdracht bewaard.
 5. financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.
 6. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens langer te bewaren, in dat geval geldt een termijn van 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure.
 7. gegevens van student-stagiaires: 1 jaar na afronding van de studentstage.
 8. bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven van Everaert Advocaten: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website of na afmelding voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt, in welk geval gegevens worden vernietigd.

Digitale en fysieke bestanden met persoonsgegevens van cliënten worden 10 jaar bewaard om de volgende redenen:

 • Om vervolgadvies te kunnen geven aan de klant over verlenging van een vergunning na 5 jaar of juridische bijstand te kunnen verlenen bij intrekkingen van verblijfsvergunningen, in naturalisatiezaken en permanente bewoning (die binnen 10 jaar kunnen plaatsvinden).
 • Zakelijke klanten (bedrijven) kunnen ondersteunen bij sponsorverplichtingen richting IND over onder andere relevante wijzigingen in het verblijfsrecht en een mogelijke beroepsaansprakelijkheid van een zakelijke klant die daaruit volgt.
 • Om aan te sluiten bij de bewaartermijn van 10 jaar die De Raad voor de Rechtsbijstand hanteert voor toevoegingsdossiers.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Everaert kan uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het delen van uw gegevens in bovengenoemde gevallen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; Everaert Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Beveiliging

Everaert neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@everaert.nl.

Cookies en Google Analytics

Everaert maakt op haar website gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Het blokkeren van cookies kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van onze website.

Voor de cookies die Google Analytics op de website van Everaert plaatst en de data die Google hiermee verzamelt, verwijzen wij u naar de verklaringen die Google daarover heeft gegeven op hun website

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Uw rechten

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken

Wij willen u er op wijzen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens toch te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hiernaast willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@everaert.nl of:

Everaert Advocaten
t.a.v. Compliance
Postbus 20660
1001 NR Amsterdam