Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken

Brexit en dubbele nationaliteit

Laatste update: 6 december 2023

Woont u als Brit in Nederland of bent u echtgeno(o)t(e)/ (geregistreerd) partner van een Nederlander en vraagt u zich af of en hoe u de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen zonder uw Britse nationaliteit te verliezen? In dit artikel vindt u meer informatie over naturalisatie, Brexit en dubbele nationaliteit.

Voorwaarden naturalisatie

 • U bent meerderjarig (18 jaar of ouder).
 • U hebt tenminste 5 jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf gehad in Nederland onmiddellijk voorafgaande aan uw naturalisatieverzoek. Let op: er zijn uitzonderingen op deze regel (zie onder).
Toelichting

Als Brit bent u op dit moment waarschijnlijk in het bezit van een verblijfsvergunning op grond van het Terugtrekkingsakkoord. Het is ook mogelijk dat u een nationale verblijfsvergunning heeft (bijvoorbeeld als kennismigrant of voor onbepaalde tijd). U kunt deze verblijfsvergunning gebruiken om aan te tonen dat u rechtmatig verblijf heeft in Nederland. U kunt met uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) aantonen dat u 5 jaar onafgebroken hoofdverblijf in Nederland hebt gehad.

Een naturalisatieprocedure kan 12 maanden duren. In de periode waarin op uw aanvraag wordt beslist, dient u aan de voorwaarden van toelating en hoofdverblijf te blijven voldoen. U moet dus ingeschreven blijven staan in de BRP en tijdens de gehele naturalisatieprocedure rechtmatig verblijf hebben.

 • U bent ingeburgerd
Toelichting

U hebt het inburgeringsexamen behaald. Het is ook mogelijk dat u bent vrijgesteld van het inburgeringexamen (bijvoorbeeld omdat u het diploma ‘Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT-2)’ hebt behaald of vanwege medische redenen).

Als u het naturalisatieverzoek vanuit het buitenland indient (zie het kopje ‘uitzonderingen termijn 5 jaar toelating en hoofdverblijf’) dan kunt u het examen ‘naturalisatietoets buitenland’ afleggen bij een Nederlandse ambassade of Consulaat in het buitenland. U kunt er echter ook voor kiezen het inburgeringsexamen in Nederland te doen.

 • Er bestaan geen bedenkingen tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
Toelichting

U levert geen gevaar op voor de openbare orde, de goede zeden, of de veiligheid van Nederland. U hebt in de 5 jaar voorafgaande aan uw aanvraag in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete (€810 of hoger, of meerdere boetes van €405 of hoger met een totaalbedrag van €1.215 of hoger) betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er mag ook geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open staan.

U bent ook in het bezit van een verblijfsrecht dat niet-tijdelijk van aard is en u hebt rechtmatig verblijf (ofwel: ‘toelating’) in Nederland, zie de toelichting onder ‘5 jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf’.

Als u het naturalisatieverzoek vanuit het buitenland indient (zie ‘uitzonderingen termijn 5 jaar toelating en hoofdverblijf’) dan zal ambtshalve bepaald worden of u als Brit in aanmerking zou kunnen komen voor een verblijfsrecht in Nederland van niet-tijdelijke aard, als u daarom zou vragen. Dit wordt ook wel een ‘fictieve toets’ genoemd.

 • U bent bereid een verklaring van verbondenheid af te leggen tijdens een naturalisatieceremonie.
Toelichting

U verklaart hiermee dat u ervan op de hoogte bent dat de wetten van Nederland ook voor u gelden. De verklaring wordt in persoon afgelegd. U bent verplicht deel te nemen aan de naturalisatieceremonie.

 • U moet in beginsel afstand doen van uw Britse nationaliteit. Let op: er zijn uitzonderingen (zie onder) op deze regel.
Toelichting

U verliest de Britse nationaliteit niet automatisch als u Nederlander wordt, maar u bent wel verplicht om na uw naturalisatie al het mogelijke te doen om deze nationaliteit te verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd. U zult een verklaring van de Britse autoriteiten moeten overleggen waaruit blijkt dat u afstand van uw Britse nationaliteit hebt gedaan. Als duidelijk wordt dat u niet al het mogelijke doet/gedaan hebt om uw Britse nationaliteit te verliezen, kan worden overgegaan tot de intrekking van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend.

Uitzonderingen termijn 5-jaar toelating en hoofdverblijf

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat u, als Brits burger, pas na 5 jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf in Nederland kunt naturaliseren. U kunt namelijk ook naturaliseren na:

 • Tenminste 3 jaar huwelijk/geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwoning met een en dezelfde Nederlander (in Nederland en/of het buitenland) onmiddellijk voorafgaande aan uw naturalisatieverzoek
Toelichting

Om een beroep te doen op deze bepaling dient u niet alleen aan te tonen met een huwelijksakte/akte van geregistreerd partnerschap dat u tenminste 3 jaar met een en dezelfde Nederlander bent getrouwd/een geregistreerd partnerschap hebt, maar ook dat u onafgebroken met deze Nederlander hebt samengewoond. Ook dient u gedurende deze periode rechtmatig verblijf (ofwel ‘toelating’, zie de toelichting onder ‘5 jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf’) te hebben gehad. Onafgebroken samenwoning kunt u bijvoorbeeld aantonen door middel van een bewijs van adresregistratie. Als u gedurende 3 jaar samen ingeschreven stond op hetzelfde adres en u kunt dit met bewijsmiddelen (bijvoorbeeld een BRP- uittreksel) aantonen dan gaat de IND in beginsel uit van onafgebroken samenwoning.

In veel gevallen ligt de situatie echter gecompliceerder. Sommige echtgenoten hebben eerst in het Verenigd Koninkrijk (of een ander land) gewoond voordat zij naar Nederland verhuisden. Het is mogelijk om deze periode van onafgebroken samenwoning mee te tellen voor 3-jarige periode. Echter, in sommige landen (zoals het VK) bestaat er geen officieel systeem van adresregistratie. Er kan ook sprake zijn van zogenaamde ‘onderbrekingen’ in de samenwoning, bijvoorbeeld omdat de ene partner zich vanwege praktische redenen eerder heeft ingeschreven op het bewuste adres dan de andere partner. In dergelijke gevallen dient met objectieve bewijsstukken aangetoond te worden dat er in de bewuste periode wel degelijk sprake is geweest van onafgebroken samenwoning.

U kunt het naturalisatieverzoek in Nederland of in het buitenland indienen. Als u het naturalisatieverzoek in Nederland wilt indienen dan moet u dit doen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u het naturalisatieverzoek in het buitenland indienen? Dan kunt u dit alleen doen als u uw hoofdverblijf hebt in het land waarvan u niet de nationaliteit bezit. Als Brit kunt u dus niet vanuit Groot-Brittannië naturaliseren, maar bijvoorbeeld wel vanuit Spanje of Zuid-Afrika. U moet wel een geldig verblijfsrecht/ geldige verblijfsvergunning in dit land hebben.

Let op: niet alleen dient u op het moment dat het naturalisatieverzoek wordt ingediend aan de voorwaarde van huwelijk/geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwoning te voldoen, maar ook gedurende de naturalisatieprocedure. Als het huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt ontbonden of de samenwoning wordt beëindigd dan is dat een reden om uw naturalisatieverzoek af te wijzen.

 • Tenminste 3 jaar onafgebroken samenwoning in Nederland met een en dezelfde ongetrouwde Nederlandse partner onmiddellijk voorafgaande aan uw naturalisatieverzoek
Toelichting

Als u in een duurzame relatie bent met een en dezelfde ongetrouwde Nederlander en 3 jaar onafgebroken met deze partner hebt samengewoond in Nederland (ongehuwde samenwoning in het buitenland telt niet mee) en rechtmatig verblijf (ofwel ‘toelating’, zie de toelichting onder ‘5 jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf’) hebt gehad gedurende deze periode, kunt u een naturalisatieverzoek indienen. In dit geval is de onafgebroken samenwoning relatief eenvoudig aan te tonen met een BRP- uittreksel waarop zichtbaar is dat u als koppel al drie jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Let op: niet alleen dient u op het moment dat het naturalisatieverzoek wordt ingediend aan de voorwaarde van onafgebroken samenwoning te voldoen, maar ook gedurende de naturalisatieprocedure. Als u uw relatie tussentijds beëindigt en niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven in de BRP, is dat een reden om uw naturalisatieverzoek af te wijzen.

 • Tenminste 10 jaar toelating en hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden waarvan de laatste 2 jaar onafgebroken in Nederland onmiddellijk voorafgaande aan uw naturalisatieverzoek
Toelichting

Ook als u 10 jaar toelating en hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) hebt gehad waarvan de laatste 2 jaar onafgebroken in Nederland kunt u een naturalisatieverzoek indienen. Deze uitzonderingsbepaling is met name relevant voor diegenen die hun hoofdverblijf in het Koninkrijk der Nederlanden tijdelijk onderbroken hebben of geen aaneengesloten periode van rechtmatig verblijf (ofwel ‘toelating’) hebben gehad in de periode dat zij hoofdverblijf in het Koninkrijk hadden.

Let op: ook gedurende de naturalisatieprocedure dient u te voldoen aan de voorwaarde van onafgebroken toelating en hoofverblijf in Nederland.

Uiteraard dient u ook aan de overige naturalisatievoorwaarden, zoals deze hierboven uiteengezet zijn, te voldoen.

Bent u oud-Nederlander of erkend, gewettigd of geadopteerd door een Nederlander? Dan is de 5-jaarstermijn (waarschijnlijk) ook niet op u van toepassing.

Uitzonderingen afstandsverplichting

Als Brit bent u verplicht afstand te doen van uw Britse nationaliteit als u de Nederlandse nationaliteit aanneemt. U hoeft echter geen afstand te doen als:

 • U gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met een Nederlander
Toelichting

U kunt met het Nederlandse paspoort van uw partner en de huwelijksakte/ akte van geregistreerd partnerschap aantonen dat u uitgezonderd bent van het vereiste om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit.

Let op: diegenen die een duurzame relatie hebben met een Nederlander en niet zijn getrouwd/ geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, zijn wel verplicht afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.

 • U in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten bent geboren en uw hoofdverblijf hebt in Nederland ten tijde van de indiening en beoordeling van het naturalisatieverzoek.

Er zijn daarnaast nog andere mogelijkheden om dubbele nationaliteit te verkrijgen. Deze zijn afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie hierover kunt u in dit artikel van één van onze advocaten lezen.

Medeverlening van het Nederlanderschap aan minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen van een Brit die de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, kunnen onder bepaalde voorwaarden delen in deze verlening. Zij hoeven geen afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit als zij meenaturaliseren met hun ouder(s).

Toelichting

Het verzoek tot medeverlening moet door de ouder bij zijn/haar verzoek tot verlening worden ingediend. Bij minderjarige kinderen onder de 16 jaar wordt het verzoek tot medeverlening ingewilligd als het kind, sinds het tijdstip van het verzoek, toelating voor onbepaalde tijd en hoofverblijf heeft in Nederland. Dit houdt in dat het kind ingeschreven moet staan in de BRP en over een niet-tijdelijk verblijfsrecht in Nederland moet beschikken.

Als het kind ouder dan 16 jaar is wordt het verzoek van de ouder tot medeverlening ingewilligd als het kind een onafgebroken periode van ten minste drie jaren onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek toelating en hoofdverblijf in het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) heeft gehad en, sinds het tijdstip van het verzoek, toelating voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf in het Koninkrijk heeft. Het kind moet wel met de medeverlening instemmen en de verklaring van verbondenheid afleggen tijdens de naturalisatieceremonie. Ook mag het kind geen gevaar vormen voor de openbare orde, de goede zeden, of de veiligheid van het Koninkrijk.

Als de ouder van het kind vanuit het buitenland naturaliseert, kan het kind ook delen in de verlening van het Nederlanderschap. Het kind hoeft dan niet te bewijzen dat het toelating en hoofdverblijf in het Koninkrijk heeft, maar hoeft alleen aan te tonen dat het feitelijk tot het gezin van deze ouder behoort en dat het in aanmerking zou kunnen komen voor een verblijfsrecht in Nederland van niet-tijdelijke aard, als het daarom zou vragen. Het kind kan echter niet delen in de verlening van het Nederlanderschap als het hoofdverblijf heeft in het land waarvan het de nationaliteit bezit.

Heeft u vragen?

Heeft u na het raadplegen van de informatie op onze website nog vragen over naturalisatie, Brexit en dubbele nationaliteit of wilt u juridisch advies inwinnen met betrekking tot uw persoonlijke situatie, dan kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

Neem contact op