Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
werknemers en zelfstandigen

De inhoud van deze pagina wordt op dit moment herzien in het kader van de nieuwe Brexit overeenkomst

Verblijfsrecht

Werknemers en zelfstandigen
EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Britten in de EU die rechtmatig verblijven en werken in het gastland op de dag van de Brexit (29 maart 2019) zullen de verblijfsrechten die zij ontlenen aan het Unierecht voor de rest van hun leven behouden zolang zij werknemer of zelfstandige zijn. Als zij na de Brexit stoppen met werken, dan dienen zij voldoende financiële middelen en een ziektekostenverzekering (EU27) te hebben om in het gastland te kunnen blijven (zie economisch niet-actieven).

Grensarbeiders
EU-burgers en Britten die op de dag van de Brexit (29 maart 2019) werken als grensarbeiders zullen de rechten die zij ontlenen aan het Unierecht voor de rest van hun leven behouden zolang zij grensarbeider zijn. Een grensarbeider is een werknemer of zelfstandige die werkt op het grondgebied van een lidstaat en woont op het grondgebied van een andere lidstaat.

Werkzoekenden
EU-burgers in het VK en Britten in de EU, die voor de Brexit (29 maart 2019) in het gastland aangekomen zijn om werk te zoeken, mogen- net als op dit moment- tot 6 maanden na hun aankomst blijven. Deze periode kan eventueel verlengd worden als de werkzoekende na 6 maanden nog geen baan gevonden heeft, maar wel kan aantonen dat hij nog steeds werk zoekt en een reële kans heeft om dat te vinden. Als deze kans niet aanwezig is, dan dient de werkzoekende het gastland te verlaten, tenzij hij over voldoende financiële middelen en een ziektekostenverzekering (EU27) beschikt. In dat geval kan hij als economisch niet-actieve EU-burger of Brit in het gastland verblijven.

Duurzaam verblijfsrecht

EU-burgers in het VK en Britten in de EU die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar als werknemer of zelfstandige in het gastland verbleven hebben, kunnen in aanmerking komen voor een duurzaam verblijfsrecht. Perioden van afwezigheid van niet meer dan zes maanden per jaar hebben geen gevolgen voor de continuïteit van het verblijf. De jaren voor de Brexit (29 maart 2019) tellen mee bij de opbouw van het duurzaam verblijfsrecht.

Het duurzaam verblijfsrecht van Britten in de EU kan worden verloren door een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit het gastland. Het permanent verblijfsrecht van EU-burgers in het VK kan, na de Brexit (29 maart 2019), verloren gaan door afwezigheid van meer dan vijf achtereenvolgende jaren uit het VK.

Verblijfsdocument

EU-werknemers en zelfstandigen in het VK, die daar verblijfsrecht hebben op grond van de Brexit-overeenkomst, dienen na de Brexit (29 maart 2019) een verblijfsdocument aan te vragen bij de Britse autoriteiten. Dit geldt ook voor werknemers en zelfstandigen die al een duurzaam verblijfsrecht verworven hebben. Meer informatie over deze verplichting, vindt u onder het kopje administratieve procedure. Daar staat ook informatie voor Britten die in een EU-lidstaat verblijven.

Sociale zekerheid

In beginsel zullen de regels die nu gelden omtrent sociale zekerheid (bijvoorbeeld het pensioen) gewoon hetzelfde blijven. Bouwt iemand pensioen op, dan zal dit onder dezelfde voorwaarden worden uitgekeerd als die op dit moment gelden.

Q&A (Bron: Europese Commissie)

Ik ben twee jaar geleden in het VK aangekomen en werk in een plaatselijk ziekenhuis. Kan ik blijven nadat het VK de EU heeft verlaten?
Ja, de Brexit-overeenkomst bepaalt dat u in het VK kunt blijven als u blijft werken (of -als u stopt met werken- voldoende financiële middelen en een ziektekostenverzekering heeft). Uw verblijfsrechten in het VK worden niet beïnvloed door de Brexit. U behoudt uw verblijf onder de voorwaarden van het EU-recht inzake vrij verkeer. U dient wel een aanvraag bij de Britse autoriteiten in te dienen voor een status. Zodra u vijf jaar rechtmatig verblijf in het VK hebt opgebouwd, kunt u een aanvraag indienen om uw verblijfsstatus om te zetten naar een permanente status die meer rechten en betere bescherming biedt.

Ik ben een Brit. Twee jaar geleden kwam ik in Nederland aan om te werken in de bouw. Helaas heb ik onlangs een arbeidsongeval gehad en ben ik blijvend arbeidsongeschikt geworden. Moet ik Nederland na de Brexit verlaten?
Nee, diegenen die minstens twee jaar in het gastland hebben gewerkt en moesten stoppen met werken als gevolg van blijvende arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval, verkrijgen een duurzaam verblijfsrecht onder het EU-recht. Dat recht blijft behouden na de Brexit.

Zullen EU-burgers die enkele maanden voor de Brexit in het VK aankomen om daar op zoek te gaan naar een baan door de Brexit-overeenkomst worden beschermd?
Ja, EU-burgers die op de dag van de Brexit op zoek zijn naar een baan in het VK mogen (zoals vandaag de dag) tot een half jaar na hun aankomst blijven (misschien wat langer als ze een reële kans hebben om binnenkort te worden aangenomen). Zodra de toegestane periode van 6 maanden voorbij is, zullen ze moeten vertrekken, tenzij ze een baan hebben gevonden of voldoende financiële middelen hebben om zichzelf te onderhouden.

Zullen Britten opgesloten zijn in het EU-land waar zij op de dag van de Brexit verblijven? Het gezamenlijke rapport gaat immers niet in op het recht op intra-EU-mobiliteit.
Over dit punt is nog niet onderhandeld, maar Britten zullen op geen enkele manier ‘opgesloten’ zijn in de EU-lidstaat waar zij verblijven. De richtlijn langdurig ingezetenen (richtlijn 2003/109/EG) bepaalt immers dat diegenen die gedurende vijf jaar rechtmatig als niet-EU-onderdaan in een lidstaat hebben verbleven, het recht hebben om in een andere lidstaat te verblijven (bijvoorbeeld om daar een economische activiteit uit te voeren of te studeren). Bovendien zijn bepalingen over mobiliteit binnen de EU te vinden in richtlijn 2009/50/ EG (de blauwe kaart richtlijn inzake hoogopgeleide werknemers), de ICT-richtlijn 2014/66/ EU (overplaatsingen binnen ondernemingen) en in richtlijn 2016/81 /EU (studenten en onderzoekers). Deze richtlijnen voorzien in twee soorten mobiliteit binnen de EU. Onder de blauwe kaart richtlijn kunnen Britten naar een andere lidstaat verhuizen om zich daar te vestigen en daar te gaan werken. Onder de ICT- en de studenten en onderzoekers richtlijnen is het doel van mobiliteit het tijdelijke verblijf in een andere lidstaat. Daarnaast kunnen niet EU-burgers, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument en een visum voor een van de 27 EU-lidstaten, ook naar andere lidstaten reizen die het Schengen-acquis in zijn geheel toepassen, voor maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen.

Ik woon in Londen maar reis naar Parijs voor werk. Kan ik na de Brexit in Frankrijk blijven werken?
Ja, de Brexit-overeenkomst beschermt ook grensarbeiders. U kunt blijven werken in Parijs terwijl u in Londen woont.

Ik ben een Brit en werk sinds 1995 in Nederland. Ik ben van plan om met pensioen te gaan in 2023. Kan ik na mijn pensionering blijven?
Ja, u heeft minstens vijf jaar in Nederland gewerkt en daar een permanent verblijfsrecht verkregen. Dit verblijfrecht is niet langer onderworpen aan enige voorwaarden (bijvoorbeeld de voorwaarde dat u werknemer bent).

Ik woon en werk al 15 jaar in het VK. Ik hoop dat ik na de Brexit in het VK kan blijven. Kan ik mijn rechten en aanspraken voor altijd behouden?
Uit het gezamenlijke rapport volgt dat er geen 'vervaldatum' is waarop verworven rechten vervallen. Iedereen die valt onder de Brexit-overeenkomst zal zijn rechten en aanspraken voor de rest van zijn leven behouden. Echter, sommige rechten kunnen vervallen onder bepaalde omstandigheden. De nieuwe permanente verblijfsstatus (‘settled status’) onder de Britse wetgeving vervalt bijvoorbeeld als een persoon afwezig is uit het gastland voor een ononderbroken periode van meer dan vijf jaar.

Ik ben drie jaar geleden in het VK aangekomen en werk sindsdien als zelfstandige. Kan ik permanent in het VK blijven wonen en, zo ja, onder welke voorwaarden?
Ja, u heeft als zelfstandige rechtmatig verblijf in het VK. Zodra u vijf jaar ononderbroken en rechtmatig verblijf in het VK hebt gehad (inclusief pre- en post-Brexit-verblijfsperioden), kunt u een nieuwe permanente status (‘settled status’) aanvragen in het VK. U ontvangt dan een nieuw Brits verblijfsdocument.

Ik ben een Brit, werk in Spanje en zal snel met pensioen gaan. Wat gebeurt er met mijn pensioenrechten na de Brexit?
Er zal in principe niets gebeuren met uw pensioenrechten. Alles zal in beginsel hetzelfde blijven. U heeft recht op uw pensioen onder dezelfde voorwaarden die op dit moment gelden. De hoogte van uw pensioen zal berekend worden volgens dezelfde regels. U kunt uw pensioenrechten zelfs meenemen naar een andere lidstaat, mocht u gaan verhuizen.

Ik ben met pensioen en ontvang een pensioen van zowel het VK als Slovenië, waar ik eerder gewerkt heb. Gaat er iets veranderen aan mijn pensioenrechten na de Brexit?
Nee, er zal niets veranderen aan uw pensioenrechten. Ook na de Brexit zult u onder dezelfde voorwaarden uw pensioen ontvangen uit het VK en Slovenië.

Ik heb vroeger 12 jaar gewerkt in het VK. Nu werk ik in Oostenrijk. Als ik in 2035 met pensioen zal gaan, wat gebeurt er dan met mijn pensioen- en verzekeringsrechten in het VK en Oostenrijk?
De perioden die u gewerkt heeft tellen op dat moment gewoon mee. U verkrijgt dan uw pensioen voor het deel u gewerkt hebt in het VK en uw pensioen voor het deel u gewerkt hebt in Oostenrijk. Onder dezelfde voorwaarden als die nu gelden in het EU-recht.

Ik heb mijn hele leven in het VK gewerkt en ben nu met pensioen gegaan in Frankrijk. Ik maak mij zorgen over mijn pensioen. Wordt dit nog verhoogd volgens de regels die daarvoor gelden post-Brexit?
Ja, na de Brexit blijven deze regels gelden. Naar nationaal recht zullen socialezekerheidsrechten, zoals ouderdomspensioen, verhoogd blijven worden.

Mocht ik het VK in de toekomst verlaten, kan ik dan mijn socialezekerheidsrechten nog meenemen?
Als u onder de Brexit-overeenkomst valt, kunt u alle socialezekerheidsrechten die u hebt in beginsel meenemen naar andere lidstaten, zoals dat nu is geregeld in het EU-recht.

Ik heb 11 jaar in het VK gewoond en gewerkt. Een paar jaar geleden ben ik veroordeeld voor een strafbaar feit en heb ik een gevangenisstraf van vijf maanden gekregen. Zal deze gevangenisstraf van invloed zijn op mijn rechten?
Strafbare feiten kunnen gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, zowel onder het huidige EU-recht als onder de Brexit-overeenkomst. Op misdrijven die gepleegd zijn voor de dag van de Brexit zijn de regels uit de Burgerschapsrichtlijn (richtlijn 2004/38/EG, hoofdstuk IV) van toepassing. Alle beslissingen die van invloed zijn op het verblijfsrecht en genomen worden op grond van strafbare feiten vereisen een individueel onderzoek. Alleen iemand wiens persoonlijke gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast, kan worden uitgezet.

Heeft u vragen?

Heeft u na het raadplegen van de informatie op onze website nog vragen over de Brexit of vraagt u zich af wat deze ontwikkelingen voor u persoonlijk betekenen, dan kunt u contact opnemen met Mirjam den Besten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.