Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
expertises
nieuws
19

Verlies van de Nederlandse nationaliteit kan automatisch gebeuren, soms zelfs zonder dat je het weet. Ook kan de Nederlandse nationaliteit worden ingetrokken.

Het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is een moeizaam proces en niet altijd mogelijk. Het is verstandig contact op te nemen met een van onze advocaten voor advies op maat. 

Automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit kan gebeuren als je:

  • vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt
  • met dubbele nationaliteit 13 jaar of langer in het buitenland woont en je Nederlandse paspoort niet binnen 13 jaar na afgifte van je laatste paspoort verlengt.

Een andere nationaliteit

Nederland wil dubbele nationaliteit zoveel mogelijk tegengaan. Bij het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit komt de Nederlandse nationaliteit daarom meestal automatisch te vervallen. Het is mogelijk een andere nationaliteit aan te nemen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen als je:

  • getrouwd of geregistreerd partner bent van een niet-Nederlander en de nationaliteit van je partner aanneemt
  • in het land van de andere nationaliteit bent geboren en daar woont als je die andere nationaliteit aanneemt
  • voordat je 18 werd 5 jaar onafgebroken in het land van de andere nationaliteit hebt gewoond

Paspoort niet op tijd verlengd

Na langdurig verblijf buiten Nederland met een dubbele nationaliteit, kun je de Nederlandse nationaliteit verliezen als niet op tijd een Nederlands paspoort of een verklaring van Nederlanderschap is afgegeven. Op 1 april 2022 is de verliestermijn verlengd van 10 tot 13 jaar. Dit betekent dat je het Nederlanderschap kan verliezen, als je als meerderjarige 13 jaar onafgebroken buiten de EU woont en er niet tijdig een Nederlandse paspoort of verklaring van Nederlanderschap is verstrekt. Let wel: het paspoort of de verklaring moet aan je zijn verstrekt binnen de termijn van 13 jaar.

Omdat in bovenstaande gevallen de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren gaat, ben je je hier niet altijd van bewust. Het komt dan ook regelmatig voor dat Nederlanders in het buitenland niet weten dat zij of hun kinderen geen Nederlander meer zijn. De volgende blogs beschrijven dit probleem:

Evenredigheidstoets bij automatisch verlies

Op 12 maart 2019 heeft het Europese Hof van Justitie in het arrest Tjebbes vastgesteld dat het Unierecht in beginsel niet verbiedt dat Nederland om redenen van algemeen belang voorziet in een automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit, ook als dit het verlies van het Unieburgerschap betekent. Het Hof stelde hierbij wel dat de gevolgen van dit verlies niet onevenredig mogen zijn.

Naar aanleiding van het arrest Tjebbes heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 12 februari 2020 bepaald dat er moet worden getoetst of het automatisch verlies van het Nederlanderschap onevenredige gevolgen heeft voor de uitoefening van de rechten verbonden aan het Unieburgerschap. Hierbij gaat het om rechten zoals het recht op eerbiediging van het familie en gezinsleven, het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van EU-lidstaten en de mogelijkheid daar beroepsactiviteiten te verrichten en het belang van het kind. De gevolgen moeten zich concreet hebben voorgedaan of redelijkerwijs voorzienbaar zijn.

Sinds 1 april 2022 kunnen oud-Nederlanders, die het Nederlanderschap automatisch hebben verloren door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit of door langdurig verblijf in het buitenland, een optieverzoek bij een Nederlandse ambassade of consulaat indienen om het Nederlanderschap te herkrijgen.

Als op het moment van het verlies van het Unieburgerschap redelijkerwijs voorzienbaar was dat dit tot onevenredige gevolgen vanuit het oogpunt van het Unierecht zou leiden, is herkrijging van het Nederlanderschap mogelijk. Dit moet met zoveel mogelijk documenten onderbouwd worden.

Als wordt geconcludeerd dat het verlies van het Unieburgerschap onevenredige gevolgen heeft, dan herkrijg je met terugwerkende kracht het Nederlanderschap. Als dit niet wordt geconcludeerd, dan blijft het verlies van Nederlanderschap in stand. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Intrekking Nederlandse nationaliteit

De overheid kan de Nederlandse nationaliteit intrekken als je:

  • er niet alles aan hebt gedaan om de oorspronkelijke nationaliteit op te geven, terwijl je hiertoe wel verplicht bent
  • fraude hebt gepleegd bij de naturalisatie- of optieprocedure
  • bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van Nederland
  • terroristische activiteiten pleegt of voorbereidt. 

Voor meer informatie of advies neemt u contact op met Hermie de Voer, Vera Kidjan,  Elles Besselsen, Mirjam den Besten of Danielle Snaathorst.

Beleidswijziging voor destijds minderjarige RANOV-vergunninghouders

Sinds 1 november 2021 hoeven RANOV-vergunninghouders geen paspoort of geboorteakte te overleggen bij een naturalisatieverzoek. Als er gerede twijfel is aan de gestelde identiteit en nationaliteit van de RANOV-vergunninghouder, kan het naturalisatieverzoek alsnog worden afgewezen. Ook als er twijfel is aan de gestelde identiteit en nationaliteit van een ouder, kan het naturalisatieverzoek van het inmiddels meerderjarig kind worden afgewezen.

 Op 31 oktober 2022 heeft Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op basis van een beslisnota van het Directoraat-Generaal van de Immigratie- en Naturalisatiedienst een beleidswijziging aangekondigd.

Lees meer >

Leges optie en naturalisatie in 2023

De leges voor het aanvragen van Nederlanderschap door optie of naturalisatie worden jaarlijks aangepast. Per 1 januari 2023 hanteert de IND de volgende tarieven:

Lees meer >

Dubbele nationaliteit in het regeerakkoord 

In het nieuwe coalitieakkoord is een passage opgenomen over meervoudige nationaliteit en behoud van het Nederlanderschap:

Lees meer >

Leges optie en naturalisatie in 2022

De leges voor het aanvragen van Nederlanderschap door optie of naturalisatie worden jaarlijks aangepast. Per 1 januari 2022 hanteert de IND de volgende tarieven:

Lees meer >

8000 Ranov-vergunninghouders krijgen brief

De komende dagen zal bij ruim 8000 volwassen Ranov-vergunninghouders een brief van de IND op de mat vallen.

Lees meer >

Eindelijk een Nederlands paspoort voor alle RANOV-vergunninghouders en hun kinderen

Er is fantastisch nieuws voor alle RANOV-vergunninghouders die niet over een paspoort en geboorteakte beschikken: zij worden vanaf 1 november 2021 vrijgesteld van de documenten-eis en kunnen eindelijk Nederlander worden!

Lees meer >

Beleidswijziging aangekondigd inzake naturalisatie van RANOV-vergunninghouders

Op 20 april heeft een Kamermeerderheid opnieuw vóór een motie gestemd om RANOV-vergunninghouders vrij te stellen van het vereiste om een paspoort en geboorteakte te overleggen bij een naturalisatieverzoek. De regering werd verzocht om deze motie uit te voeren zonder te wachten op het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Lees meer >