Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
26

Nederlandse nationaliteit

 • Wetsvoorstel hield geen stand dankzij expats

 • Arbitraire naturalisatietermijnen

 • Artikel in de Volkskrant 'Nederlanders in het buitenland de dupe'

  In de Volkskrant verscheen op 30 mei 2018 een opiniestuk door Hermie de Voer en Thomas van Houwelingen, waarin zij zich sterk maken voor betere voorlichting door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nederlanders in het buitenland wiens paspoort dreigt te verlopen.

 • Brexit en dubbele nationaliteit

  Woont u als Brit in Nederland of bent u echtgeno(o)t(e)/ (geregistreerd) partner van een Nederlander en vraagt u zich af of en hoe u de Nederlandse nationaliteit kunt verkrijgen zonder uw Britse nationaliteit te verliezen? In dit artikel vindt u meer informatie over naturalisatie, Brexit en dubbele nationaliteit.

 • Conferentie Nationaliteitsrecht

  Op 10 september 2019 zal in Antwerpen een conferentie over nationaliteitsrecht plaatsvinden, georganiseerd door Stichting Migratierecht Nederland en SVMA, in samenwerking met Everaert Advocaten. 

 • Dubbele nationaliteit soms toch mogelijk

  Recent werden door ons kantoor enkele zaken betreffende dubbele nationaliteit succesvol afgerond.

 • Dubbele nationaliteit: voorrecht of keuze?

  Dubbele nationaliteit is een actueel thema. In het nieuws waren enkele Marokkaanse Nederlanders die afstand willen doen van hun Marokkaanse nationaliteit en tegelijkertijd diende een meerderheid van de Kamer een voorstel in voor een Brexit noodwet die toestaat dat Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk hun Nederlanderschap behouden als zij de Britse nationaliteit aannemen. Hoe zit dit?

 • Eens Nederlander, altijd Nederlander: een succesvol beroep op het Tjebbes-arrest

  Onlangs werd besloten dat een van onze cliënten, die het Nederlanderschap in 2019 automatisch verloren zou hebben en op het moment van verlies concrete plannen had en voorbereidingen trof om zich in België te vestigen, het Nederlanderschap behouden heeft en dus altijd Nederlander is geweest.

 • Eens Nederlander, altijd Nederlander: een succesvol beroep op het Tjebbes-arrest

  Het Nederlanderschap automatisch verliezen nadat je onjuist bent voorgelicht door de Nederlandse ambassade: het overkwam de 29-jarige Jan (naam is gefingeerd) uit Zuid-Afrika.

  Jan werd in 1991 geboren uit een Nederlands/Zuid-Afrikaanse moeder en een Zuid-Afrikaanse vader en verkreeg zowel de Nederlandse als de Zuid-Afrikaanse nationaliteit bij geboorte. Jan behield het Nederlanderschap als minderjarige en meldde zich- voor het verstrijken van de tienjarige verliestermijn in artikel 15 lid 1 onder c van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003*- bij de ambassade voor de aanvraag van een Nederlands paspoort. Hem werd verteld dat hij geen recht had op een Nederlands paspoort en toen Jan zich een aantal jaar later meldde bij het Consulaat-Generaal kreeg hij dezelfde boodschap. Jan bleef er echter altijd van overtuigd dat hij Nederlander was en wendde zich in 2019 tot ons kantoor. Helaas kwamen wij tot de conclusie dat hij het Nederlanderschap, slechts drie weken voordat hij contact opnam, verloren had op grond van de tienjarige verliestermijn.

  Evenredigheidstoets

  Nadat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak had gedaan in de zaken Tjebbes ea. (meer informatie vindt u hier) aangaande het automatisch verlies van het Nederlanderschap diende Jan met onze hulp een aanvraag voor een Nederlands paspoort in bij een grensgemeente in Nederland. In deze aanvraag voerde hij aan dat het verlies van het Nederlanderschap- en daarmee het Unieburgerschap- in zijn geval onevenredig was vanuit het oogpunt van het Unierecht, omdat hij op het moment van verlies concrete plannen had om zich met zijn partner in België te vestigen en dat hij hier - op het moment van de aanvraag- inmiddels ook woonachtig was. Jan kon met verschillende bewijsstukken onderbouwen dat hij en zijn partner beroeps-en/of studieactiviteiten wilden ontplooien in België en dat het verlies van het Unieburgerschap niet alleen verstrekkende gevolgen had wat betreft de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf (als Zuid-Afrikaan moest hij immers aan veel strengere voorwaarden voldoen om rechtmatig verblijf te verkrijgen in België en daar te werken/studeren), maar tevens dat dit verlies te wijten was aan ambtelijk verzuim van de Nederlandse vertegenwoordigingen.

  Het IND-advies

  Nadat de gemeente de zaak had voorgelegd aan de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) voor advies over de vraag of het verlies van het Nederlanderschap (en daarmee het Unieburgerschap) van Jan al dan niet evenredig is geweest, kwam de IND tot de conclusie dat dit verlies niet in stand kon blijven en dat artikel 15 lid 1 onder c RWN 2003 vanwege strijd met artikel 20 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) buiten toepassing gelaten moest worden. De gemeente, die het advies van de IND overnam, heeft vervolgens per direct een positieve beslissing genomen op zijn paspoortaanvraag.

  Eens Nederlander, altijd Nederlander

  Jan is Nederlander! Sterker nog, hij heeft het Nederlanderschap nooit verloren en is altijd Nederlander geweest. De uitkomst van zijn paspoortaanvraagprocedure biedt hoop voor oud-Nederlanders die het Nederlanderschap automatisch verloren hebben sinds 1993 en met bewijsstukken kunnen aantonen dat zij op het moment van het verlies van het Nederlanderschap onevenredig werden geschonden in de uitoefening van hun rechten als EU-burger (zie ookhier).

  Verkeert u in een dergelijke situatie en wilt u hulp bij uw paspoortaanvraag? Dan kunt u contact opnemen met Mirjam den Besten of Hermie de Voer.

  *deze bepaling luidt als volgt: ‘het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren: (…) c. indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken periode van tien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is (…).
 • Geprivilegieerden

  Migranten die naar Nederland komen om te werken als diplomaat of consulair medewerker en medewerkers van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties hebben een bijzondere, geprivilegieerde verblijfsrechtelijke positie.

 • Hermie de Voer op NPO Radio over de 'pardonners'

  Op 31 mei 2020 was Hermie de Voer te beluisteren in de uitzending van NPO Reporter Radio, getiteld: "Naturalisatie onmogelijk, ondanks ruim 13 jaar legaal verblijf".

 • Hoe belandt een Nederlander in vreemdelingendetentie?

  De kranten stonden er vol mee, de burgemeester en politici vonden er wat van en de petitie tegen zijn uitzetting werd door bijna 30.000 burgers getekend. Daniël Buter, een 19-jarige geboren en getogen Amsterdammer, werd in detentie geplaatst nadat bij zijn aanvraag voor een Nederlands paspoort bleek dat hij de Nederlandse nationaliteit was verloren. Hoe kan zoiets gebeuren?

 • Is permanent verblijf of naturaliseren mogelijk met Chavez-verblijfsvergunning?

  Momenteel komen houders van een Chavez-verblijfsvergunning niet in aanmerking voor permanent verblijf of naturalisatie. Aanvragen in dit kader worden standaard afgewezen en diverse rechtbanken en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelden dat de afwijzing terecht is omdat het verblijfsrecht tijdelijk van aard zou zijn.

 • Kamermeerderheid wil Ranov-vergunninghouders tegemoetkomen bij naturalisatie

  Deze week zullen SP en CDA een motie indienen om de ongeveer 10.000 Ranov-vergunninghouders aan een paspoort te helpen. Een Kamermeerderheid is vóór.

 • Leges optie en naturalisatie in 2021

  De leges voor het aanvragen van Nederlanderschap door optie of naturalisatie worden jaarlijks aangepast. Per 1 januari 2021 hanteert de IND de volgende tarieven:

 • Naturalisatie vanuit het buitenland blijft bestaan, maar de drempels ook

 • Naturalisatie zonder papieren - procedure

  Op 11 januari 2021 werd in het televisieprogramma Op1 in een vraaggesprek met Yosef Tekeste-Yamane aandacht besteed aan het onderwerp naturalisatie zonder papieren. Het programma is hier terug te kijken en luisteren. Het relevante fragment begint op minuut 36:45.

  De termijn voor het invullen van de vragenlijst en opsturen van documenten is gesloten.

  Everaert Advocaten start een procedure voor naturalisatie van zogenoemde 'Pardonners'. Lees hieronder wie dat zijn, wat de voorwaarden zijn voor deelname en uit welke stappen de procedure bestaat.

 • Naturalisatietoets buitenland gewijzigd per 1 juli 2019

  Bij besluit van 21 juni 2019 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 en de Circulaire Buitenland gewijzigd (zie WBN 2019/2). Deze wijziging is van belang voor diegenen die vanuit het buitenland een naturalisatieverzoek wilden indienen en het inburgeringsexamen (ofwel: de naturalisatietoets) bij een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal willen afleggen.

 • Nederland viert Naturalisatiedag

  Elk jaar op 15 december is het Naturalisatiedag. Op deze speciale dag ontvangen vreemdelingen die tijdens een feestelijke ceremonie tot Nederlander genaturaliseerd worden een officiële verklaring (naturalisatiebesluit) van de gemeente waaruit blijkt dat zij Nederlands staatsburger geworden zijn.

 • Nederlander worden

  Nederlander worden kan op 3 manieren: door naturalisatie, door een optieprocedure of door geboorte uit een Nederlandse vader of moeder.

  De Rijkswet op het Nederlanderschap is ingewikkeld; of en hoe je Nederlander kunt worden is voor iedereen anders. Er zijn tal van regels en uitzonderingen om rekening mee te houden. Onze advocaten van de nationaliteitsdesk zijn gespecialiseerd in zaken als naturalisatie, optie en dubbele nationaliteit. Zij kunnen je adviseren en helpen bij het indienen van een aanvraag of het voeren van een procedure.

  Voor diplomaten, consulair medewerkers en medewerkers van internationale organisaties (samengevat de geprivilegieerden) gelden andere regels.