Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
15

detachering in EU

 • Boete voor werkzaamheden Roemenen zonder werkvergunning vernietigd

 • Boetebedragen voor niet (tijdig) melden bekend

  Op 1 maart 2020 wordt het (online) melden van grensoverschrijdende detacheringen in Nederland verplicht.

 • Detachering in de EU

  Vanaf 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit andere Europese landen die in Nederland een dienst verrichten of werknemers detacheren dat uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden melden. Anders riskeren zij een boete tot €4.500 per gedetacheerde werknemer. Vanaf 1 februari 2020 kan er daadwerkelijke gemeld worden.

  Het Nederlandse bedrijf dat de dienst of de werknemer ontvangt heeft een controleplicht. Het bedrijf moet controleren of de melding (tijdig) is gedaan en de juiste gegevens bevat. Anders riskeert het de boete ook.

  Deze boetes kunnen grensoverschrijdend worden opgelegd: de Nederlandse toezichthouder, de Inspectie SZW, kan een boete opleggen aan de buitenlandse dienstverlener of opdrachtgever, maar u kunt ook worden geconfronteerd met een boete van een buitenlandse toezichthouder.

  De verplichting is ook van toepassing op werknemers met de nationaliteit van een lidstaat!

  Europese richtlijnen

  Een van de vier pijlers van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vormt de vrijheid van dienstverlening: bedrijven in een lidstaat moeten in beginsel zonder belemmeringen in een andere lidstaat hun diensten kunnen verrichten en daarvoor hun eigen personeel kunnen sturen. Om daarbij te zorgen voor eerlijke concurrentie en arbeidsvoorwaarden, heeft de Europese commissie twee richtlijnen aangenomen.

  • Richtlijn 96/71 (Detacheringsrichtlijn) bepaalt dat, wanneer een werknemer tijdelijk in een andere lidstaat gaat werken, hij of zij aanspraak maakt op de ‘harde kern’ van het arbeidsrecht in die andere lidstaat op een aantal wezenlijke terreinen.
  • Richtlijn 2014/67 (Handhavingsrichtlijn) bepaalt welke maatregelen de lidstaten moeten nemen om ervoor te zorgen dat die verplichtingen worden gehandhaafd. Een van deze maatregelen is de meld- en controleplicht.

  Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

  In Nederland zijn deze richtlijnen geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

  Aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

  Arbeidsvoorwaarden

  U moet ervoor zorgen dat werknemers die u uitzendt of ontvangt voldoen aan het arbeidsrecht van het land waar de werknemer gaat werken, op de volgende terreinen:

  • het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
  • het minimumaantal betaalde vakantiedagen
  • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
  • voldoende rusttijden
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen

  In de loop van 2020 worden de regels aangescherpt. Volgens de huidige richtlijn hebben gedetacheerde werknemers recht op het minimumloon. Het nieuwe voorstel voorziet erin dat ook voor hen de regels over bezoldiging van de gastlidstaat gelden, zoals bepaald bij wet of algemeen verbindende collectieve overeenkomsten. Wat bezoldiging betreft, zullen voor gedetacheerde en lokale werknemers dus dezelfde regels gelden.

  Ook wordt de duur van de detachering wordt gesteld op 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Daarna is het gehele arbeidsrecht van de werkstaat van toepassing.

  Contactpersoon aanwijzen

  De dienstverrichter moet een contactpersoon aanwijzen die als aanspreekpunt voor de toezichthouder fungeert. Die contactpersoon moet in de lidstaat waar de arbeid wordt verricht aanwezig zijn. De gegevens van de contactpersoon moeten worden opgegeven bij de melding.

  Administratieplicht

  De dienstenontvanger moet de volgende gegevens opvragen en op de werkplek bewaren:

  • de arbeidsovereenkomst
  • de loonstroken
  • een overzicht van gewerkte uren
  • bewijs, waaruit blijkt dat en door wie sociale premies zijn afgedragen
  • bewijs van loonbetaling

  Deze documenten mogen ook digitaal worden bewaard. Ook dan moeten deze op de werkplek door toezichthouders kunnen worden ingezien.

  Meldplicht

  De dienstverrichter moet de werkzaamheden voor aanvang melden via het online meldloket. Een checklist waarop staat welke gegevens bij de melding moeten worden overgelegd voor werknemers en voor zelfstandigen kunt u hier downloaden.

  Controleplicht

  De dienstontvanger moet een kopie van de melding opvragen en op tijdigheid en juistheid controleren. Als de melding niet tijdig is of onjuistheden bevat, moet de dienstenontvanger dat aan de Inspectie SZW melden en de werknemers de toegang tot de arbeid weigeren. Alleen dan riskeert de dienstontvanger geen boete.

  De meld- en controleplicht gaan in op 1 maart 2020. De meldplicht geldt alleen voor werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020. Deze kunnen al vanaf 1 februari 2020 worden gemeld.

  Uitzonderingen op de meld- en controleplicht

  Zelfstandigen hoeven alleen een melding te doen als zij werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren. U kunt deze hier vinden.
  Kleine bedrijven (1-9 medewerkers in dienst) en meldingsplichtige zelfstandigen die gevestigd zijn binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens, kunnen gebruikmaken van de jaarmelding als zij:

  • in het voorgaande kalenderjaar ten minste 3 transnationale diensten in Nederland hebben uitgevoerd of in het voorgaande kalenderjaar een geldige melding hebben gedaan
   EN
  • ingeschreven zijn in het handelsregister, of een vergelijkbaar register in aangrenzende landen
   EN
  • niet werkzaam zijn in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, de uitzendsector of personeelsbeheer.

  Dienstverrichters hoeven bepaalde incidentele werkzaamheden niet te melden. Deze uitzonderingen staan ook in de FAQ vermeld.

  Meer weten?

  Mocht u niet zeker weten of uw bedrijf meldingen zou moeten doen, of vraagt u zich af of uw bedrijf wel klaar is voor deze nieuwe verplichting, neem dan contact op met Marcel Reurs of Bram van Melle. Natuurlijk kunnen wij u ook bijstaan bij het indienen van de meldingen!

   

 • Grensoverschrijdende dienstverlening 

  Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk in Nederland laten werken zonder hiervoor eerst een werkvergunning aan te vragen. Dit wordt grensoverschrijdende dienstverlening genoemd. 

  Het antwoord op de volgende twee vragen is van belang om vast te stellen welke handelwijze het beste is:

  • Mag de niet-Europese werknemer in Nederland werken zonder werkvergunning? 
  • Moet de detachering voor zowel een EU als een niet-EU werknemer aan de instanties worden gemeld?

  Bij grensoverschrijdende dienstverlening zijn 3 partijen betrokken: een werkgever in een andere EU-lidstaat (1) laat tijdelijk een niet-Europese werknemer (2) arbeid verrichten voor een werkgever in Nederland (3). 

  Deze vorm van dienstverlening wordt ook wel detachering genoemd. Detachering binnen de EU is geregeld in de Detacheringsrichtlijn.

  Lees hier meer over detachering in de EU.

  Werknemers moeten legaal wonen en werken in het land waar hun buitenlandse werkgever is gevestigd. De werkgever die werknemers uitleent moet hier bedrijfsmatig actief zijn. Deze regels moeten voorkomen dat een postbusbedrijf werknemers kan detacheren.

  Voorwaarden

  Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende voorwaarden:

  • Een gedetacheerde vreemdeling mag niet door een andere vreemdeling worden vervangen als dit de totale duur van de overeengekomen dienstverlening overschrijdt.
  • De arbeid in Nederland moet gelijksoortig zijn aan de arbeid die de vreemdeling heeft verricht in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd.
  • De werkgever die de vreemdeling detacheert moet substantiële activiteiten uitoefenen in de lidstaat waar hij is gevestigd. De Inspectie SZW controleert en beoordeelt de onderneming in de andere lidstaat op zaken als locatie, betalingsverkeer, omzet en aard van de bedrijfsmatige activiteit.

  Achtergrond

  De vrijstelling van een werkvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlening is vastgesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Essent, 2014. Deze zaak werd door Ted Badouxvan Everaert Advocaten behandeld. De uitspraak van het Hof haalde de landelijke pers.

  Hoe Nederland de vrijstelling toepast, is nu vastgelegd in het Vreemdelingenbesluit en in het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

  Voor meer informatie over grensoverschrijdende dienstverlening kunt u contact opnemen met Marcel Reurs of Bram van Melle. 

 • Introductie: Werken in Nederland

  Wanneer iemand van buiten de EU (derdelander) in Nederland wil komen werken kan dat als kennismigrant, met een Europese Blauwe Kaart of met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Als er sprake is van een concernoverplaatsing, een intra-company transfer (ICT), is wellicht de Europese ICT-Richtlijn van toepassing. Ook zijn er bijzondere regels voor detachering binnen Europa (grensoverschrijdende dienstverlening). 

  Hieronder besteden we kort aandacht aan elke soort vergunning, met steeds een verwijzing naar meer informatie. 

  [wordt vervolgd onder de tabel] 

  Vergelijkingstabel kennismigrantenregeling, Blauwe Kaart, ICT EU en ICT nationaal

   

  kennismigranten-
  regeling
  blauwekaart-
  regeling
  ICT EU
  ICT nationaal

  functie

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist of trainee als in Richtlijn 2014/66

  leidinggevend, specialist

  looncriterium

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  salaris marktconform?

  ja

  gefixeerd in looncriterium

  ja

  ja

  beslistermijn

  2 weken voor erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  3-5 weken werkvergunning, 90 dagen verblijfsvergunning

  detachering of lokaal contract?

  lokaal

  lokaal

  werknemer blijft in dienst bij buitenlandse werkgever

  beide mogelijk, aanstelling aantoonbaar tijdelijk

  beslissing in buitenland afwachten?

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  opleidingsniveau

  HBO-universitair

  HBO-universitair van tenminste 3 jaar

  voor trainee: mastergraad

  HBO-universitair

  mogen gezinsleden werken?

  ja

  ja

  ja

  werkvergunning (ongetoetst) vereist

  geldigheidsduur

  duur van contract, maximaal 5 jaar

  duur van contract: minimaal 1, maximaal 4 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  verlenging mogelijk

  ja, onbeperkt

  ja, onbeperkt

  nee, 6 maanden verplichte wachttijd na 3 jaar EU-ICT arbeid*

  ja, mits arbeid tijdelijk blijft

  permanent verblijf mogelijk?

  ja

  ja

  ja - maar alleen op basis van nationaal beleid

  nee

  mobiliteit in EU?

  nee

  ja, na 18 maanden

  ja

  nee

  * Er zijn opties om in Nederland te blijven door een wijziging van immigratiecategorie.

   

   

  Onze dienstverlening

  Everaert Advocaten verleent sinds jaar en dag diensten op maat aan het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Arbeidsmigratie naar Nederland en binnen Europa zijn voor onze advocaten een beproefd werkterrein. Multinationals vinden bij Everaert Advocaten een speciale praktijkafdeling, de Everaert Business Unit.

  Wij adviseren over de juiste aanvraag, verzorgen werkvergunningen en adviseren over de verplichtingen die aan deze vergunningen gekoppeld zijn. Ook wanneer het fout is gegaan, kunt u bij ons terecht.

  Neem voor meer informatie of advies contact op met Marcel Reurs of Bram van Melle.

   

 • Meldplicht WagwEU voor werkgevers per 1 maart 2020

  Vanaf 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen uit andere Europese landen die in Nederland een dienst verrichten of werknemers detacheren dat voor aanvang van de werkzaamheden melden. Anders riskeren zij een boete die kan oplopen tot € 4.500 per gedetacheerde werknemer. Vanaf 1 februari 2020 kan er daadwerkelijke gemeld worden.

 • Vrije dienstverrichting EU: rechtbank vernietigt WAV boetes

  De rechtbank heeft deze week verschillende boetes vernietigd. Het gaat om boetes opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), die bepaalt of een buitenlandse werknemer in Nederland mag werken.