Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
administratieve procedure

De inhoud van deze pagina wordt op dit moment herzien in het kader van de nieuwe Brexit overeenkomst

EU-burgers in het VK

EU-burgers in het VK (werknemers, zelfstandigen, economisch niet-actieven en studenten) en hun familieleden, die verblijfsrecht hebben op grond van de Brexit- overeenkomst, dienen na de Brexit (29 maart 2019) een verblijfsdocument aan te vragen bij de Britse autoriteiten. Zij hebben tenminste twee jaar de tijd om deze aanvraag in te dienen. In het onderhandelingsakkoord is vastgelegd dat de aanvraagprocedure snel en simpel zal zijn en zo min mogelijk administratieve lasten met zich mee zal brengen. Naar verwachting zullen de kosten voor het verblijfsdocument vergelijkbaar zijn met de leges die Britten betalen voor een identiteitsbewijs (een Brits paspoort kost ongeveer £70).

Permanente verblijfsstatus
EU-burgers en hun familieleden die op grond van het EU-recht al een duurzaam verblijfsrecht in het VK verworven hebben, dienen binnen twee jaar na de Brexit (29 maart 2019) een nieuwe permanente status (‘settled status’) aan te vragen onder de Britse wetgeving. Dit zal een simpele administratieve procedure zijn, waarin zij slechts een identiteitsbewijs hoeven te tonen, eventuele strafrechtelijke veroordelingen dienen te melden en aan moeten tonen dat zij in het VK blijven wonen. Het nieuwe verblijfsdocument zal kosteloos worden verstrekt. EU-burgers en hun familieleden die na de Brexit de termijn van vijf jaar ononderbroken verblijf in het VK volmaken, kunnen deze permanente status (‘settled status’) ook aanvragen.

Rechtsbescherming
Als de aanvraag om een verblijfsdocument wordt afgewezen, is bezwaar en/of (hoger) beroep mogelijk. Wie bezwaar en/of (hoger) beroep indient, zal zijn verblijfsrechten behouden tot het moment dat er een definitieve (rechterlijke) beslissing is genomen.

Britten in de EU

Het is nog niet duidelijk of Britten in de EU, die daar verblijfsrecht hebben op grond van de Brexit-overeenkomst, ook een verblijfsdocument aan moeten vragen na de Brexit (29 maart 2019). Op dit moment ontstaat rechtmatig verblijf op grond van het Unierecht van rechtswege (zonder dat daar een beslissing van de overheid voor nodig is) zodra iemand aan de verblijfsvoorwaarden voldoet. De 27 EU-lidstaten kunnen ervoor kiezen dit systeem na de Brexit voort te zetten. Dat zou betekenen dat Britten in de EU geen verblijfsdocument hoeven aan te vragen na de Brexit.

Q&A (Bron: Europese Commissie)

Wat houdt het begrip ‘settled status’ precies in? Zal dit begrip van toepassing zijn op EU-burgers na de Brexit?
Alle EU-burgers en hun gezinsleden die een duurzaam verblijfsrecht hebben in het VK, moeten een permanente status (‘settled status’) aanvragen na de Brexit. Dit is een verblijfsstatus onder de Britse wetgeving. De voorwaarden die van toepassing zijn op het verkrijgen of verliezen van deze permanente verblijfsstatus zullen voor EU-burgers niet strenger zijn dan de voorwaarden die in het EU-recht zijn vastgelegd. Dit houdt in dat:
a) alle personen die in aanmerking zouden komen voor een permanent verblijfsrecht onder het EU-recht ook in aanmerking komen voor een ‘settled status’;
b) het staat de Britse autoriteiten vrij om ook degenen die niet in aanmerking komen voor een duurzaam verblijfsrecht onder het EU-recht toch een permanente status (‘settled status’) te verlenen;
c) iemand die onder het EU-recht zijn duurzaam verblijfsrecht niet kan verliezen, kan ook zijn permanente status (‘settled status’) in het VK niet verliezen;
d) EU-burgers en hun gezinsleden mogen maximaal vijf jaar afwezig zijn uit het VK zonder hun ‘settled status’ te verliezen; en
e) de Britse autoriteiten kunnen ervoor kiezen het permanente verblijfsrecht van iemand die meer dan vijf jaar afwezig is geweest uit het VK toch niet in te trekken.
De permanente verblijfsstatus in het VK kan daarom worden beschouwd als ‘an EU permanent residence plus’. Alle EU-burgers en hun gezinsleden in het VK moeten na vijf jaar een permanente status aanvragen als wettelijke grondslag voor hun voortgezet verblijf in het VK. Dit is onder het huidige EU-recht niet vereist. De status - en het verblijfsdocument dat door het VK wordt afgegeven als bewijs van deze status– bevestigt het recht op verblijf.

Zullen EU-burgers als gevolg van het verkrijgen van een ‘settled status’ de rechten die zij op dit moment hebben verliezen?
De voorwaarden voor het verkrijgen van een ‘settled status’ in het VK zullen tenminste gelijk zijn aan de voorwaarden die onder het EU-recht van toepassing zijn als het gaat om het verkrijgen van een duurzaam verblijfsrecht. De Britse autoriteiten hebben geen beoordelingsruimte om een aanvraag af te wijzen op gronden die onder het EU-recht niet van kracht zijn. De voorwaarden die van toepassing zijn op het verlies van het permanent verblijfsrecht zullen voor EU-burgers en hun gezinsleden na de Brexit gunstiger zijn. Zij kunnen namelijk 5 jaar afwezig zijn uit het VK zonder dat zij hun permanente verblijfsstatus (‘settled status’) verliezen (onder het huidige EU-recht is dit twee jaar). Aan de andere kant zullen EU-burgers hun permanente verblijfsstatus kunnen verliezen als zij een strafbaar feit plegen. Als dit strafbare feit na de Brexit gepleegd wordt, dan zal het besluit over het verlies van het permanent verblijfsrecht genomen worden op basis van de Britse nationale wetgeving en de beperkingen die voortvloeien uit het internationale recht.

Wat zal de deadline zijn voor EU-burgers om een nieuwe status aan te vragen in het VK?
EU-burgers en hun familieleden hebben ten minste twee jaar de tijd om een nieuwe status aan te vragen in het VK. Gedurende deze periode- en totdat er op hun aanvragen is beslist- zullen zij hun huidige verblijfsrechten behouden.

Zullen er waarborgen zijn voor degenen die de deadline missen?
De Britse autoriteiten zullen een proportionele benadering toepassen als het gaat om EU-burgers en hun gezinsleden die de deadline voor aanmelding missen als daar een goede reden voor is. Diegenen van wie de te laat ingediende aanvraag niet door de Britse autoriteiten wordt geaccepteerd, zullen nog steeds in staat zijn om een onafhankelijke Britse rechter te vragen deze weigering te onderzoeken.

Welk bedrag zullen de Britse autoriteiten in rekening brengen als EU-burgers en hun familieleden een aanvraag indienen voor een nieuwe status na de Brexit?
Nieuwe verblijfsdocumenten voor verblijf in het VK worden kosteloos verstrekt aan EU-burgers en hun familieleden die vóór de Brexit een duurzaam verblijfsrecht verworven hebben onder het EU-recht. Alle overige EU-burgers en hun familieleden in het VK zullen voor de afgifte van een verblijfsdocument leges betalen die waarschijnlijk overeenkomen met wat Britse burgers betalen voor een Brits paspoort (ongeveer £ 70).

Vandaag de dag kunnen EU-burgers bezwaar en/of beroep aantekenen tegen besluiten van de Britse autoriteiten. Zal dit recht ook na de Brexit worden beschermd?
Ja, dit recht wordt na de Brexit volledig beschermd.

Wat gebeurt er met EU-burgers van wie de aanvraag voor een nieuwe status wordt geweigerd door de Britse autoriteiten? Zullen zij in staat zijn om te blijven terwijl hun bezwaar/beroep in behandeling is?
EU-burgers van wie de aanvraag voor een nieuwe verblijfsstatus na de Brexit wordt geweigerd, kunnen een gerechtelijke procedure starten. Zij behouden hun recht op verblijf tot de beslissing – of het beroep - definitief wordt. Net als op dit moment het geval is onder het EU-recht, kunnen de Britse autoriteiten in uitzonderlijke situaties een persoon wiens aanvraag is afgewezen, verwijderen voor er een definitieve rechterlijke beslissing is genomen. Zij mogen echter niet voorkomen dat het individu in persoon verschijnt om zijn verdediging te voeren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

Ik heb mij twee jaar geleden geregistreerd als EU-burger bij de Britse autoriteiten. Ik heb toen bijna 100 pagina’s aan documenten verzameld om de Britse autoriteiten te overtuigen dat ik aan de verblijfsvoorwaarden voldeed. Ik wil dit niet nog een keer doen. Zal het dit keer anders zijn?
Ja, als u een permanente status (‘settled status’) aanvraagt dan hoeft u niet meer bewijs te leveren dan dat strikt noodzakelijk en proportioneel is om te bepalen of u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. De Brexit-overeenkomst zal bepalingen bevatten die vergelijkbaar zijn met bepalingen in het EU-recht over administratieve formaliteiten. De Britse autoriteiten zullen ook gebruik maken van bewijsstukken die zij al tot hun beschikking hebben (bijvoorbeeld een formulier loonbelasting), zodat aanvragers minder stukken hoeven aan te leveren om te bewijzen dat zij voldoen aan de voorwaarden om een nieuwe permanente status (‘settled status’) te krijgen. Voor werknemers betekent dit bijvoorbeeld dat zij alleen de volgende bewijsstukken hoeven aan te leveren: een identiteitsbewijs, bewijs dat zij de afgelopen 5 jaar in het VK hebben gewerkt en bewijs dat zij in het VK blijven wonen.

Welke criteria passen de Britse autoriteiten toe om te bepalen of EU-burgers in het VK kunnen blijven wonen?
De criteria die van toepassing zijn op EU-burgers die na de Brexit een nieuwe verblijfsstatus willen verkrijgen, zullen niet strenger zijn dan de criteria die op dit moment in het EU-recht zijn vastgelegd. EU-burgers die voldoen aan de verblijfsvoorwaarden onder het EU-recht zullen in aanmerking komen voor een verblijfsstatus in het VK. EU-burgers die onder het EU-recht in aanmerking komen voor een recht op permanent verblijf zullen in aanmerking komen voor een permanente status (‘settled status’) in het VK.

Ik kom in aanmerking voor een permanent verblijfsrecht in het VK, maar ik heb nooit een document aangevraagd waaruit dit blijkt. Zal ik dit document voor de Brexit nog aanvragen?
U heeft dit document niet nodig om een permanent verblijfsrecht in het VK te krijgen voor de Brexit. Echter, het kan nuttig zijn als u dit document nu aanvraagt, bijvoorbeeld als u voor het nieuwe systeem ingaat nog een aanvraag voor een Brits paspoort wilt indienen. Als u met dit document alleen uw permanent verblijfsrecht wilt aantonen na de Brexit dan adviseren de Britse autoriteiten u te wachten tot het nieuwe ‘settled status’ systeem in werking treedt. Dit zal waarschijnlijk voor het eind van 2018 zijn.

Wat zal het VK ervan weerhouden om de wetgeving inzake ‘settled status’ in de toekomst aan te passen?
De Brexit-overeenkomst zal duidelijk vaststellen dat- als een permanente verblijfsstatus (‘settled status’) eenmaal is verleend- deze niet kan worden ingetrokken op andere gronden dan die in de Brexit-overeenkomst worden genoemd. De rechten in de overeenkomst zullen bindend zijn onder het internationale recht en EU-burgers zullen zich direct op hun rechten kunnen beroepen. Het VK zal de rechten die EU-burgers en hun gezinsleden hebben op grond van de Brexit-overeenkomst opnemen in nationale wetgeving. Deze wetgeving zal voorrang hebben op andere Britse wetten, dus het VK kan EU-burgers geen rechten afnemen die zij op grond van de Brexit-overeenkomst hebben. Een onafhankelijk nationale autoriteit zal in het VK toezicht houden op de implementatie en toepassing van de rechten die EU-burgers aan de Brexit-overeenkomst ontlenen.

Hoe kunnen de autoriteiten garanderen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de Brexit-overeenkomst?
Alle huidige waarborgen tegen misbruik en fraude die de lidstaten ter beschikking staan onder het EU-recht zullen tevens worden vastgelegd in de Brexit-overeenkomst. Het VK en de EU-lidstaten zullen een recht dat ontleend wordt aan de Brexit-overeenkomst kunnen weigeren, beëindigen of intrekken als er sprake is van misbruik van rechten of fraude (zoals schijnhuwelijken). Een dergelijke maatregel moet evenredig zijn en de betrokkene moet deze beslissing kunnen aanvechten.

Heeft u vragen?
Heeft u na het raadplegen van de informatie op onze website nog vragen over de Brexit of vraagt u zich af wat deze ontwikkelingen voor u persoonlijk betekenen, dan kunt u contact opnemen met Mirjam den Besten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.