werkgevers
nieuws

Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op het wettelijk minimumloon. Bovendien zijn er specifieke loondrempels voor kennismigranten, blauwe kaarthouders, pas afgestudeerden en sleutelpersoneel bij concern-overplaatsingen.

Dit zijn de minimumlonen per 1 januari 2017. Het betreft het brutosalaris per maand, exclusief 8% vakantietoeslag.

Werknemers algemeen
Het algemeen wettelijk minimumloon geldt voor werknemers vanaf 23 jaar.

Deze bedragen worden 2 keer per jaar aangepast, op 1 januari en 1 juli.

 • Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €1.551,60

Kennismigranten
Voor kennismigranten geldt een hoger minimum inkomen dan het algemene wettelijk minimumloon. Wetenschappelijke onderzoekers en artsen in opleiding tot specialist kunnen als kennismigrant in dienst treden, maar hoeven niet aan dit looncriterium te voldoen. Voor hen geldt het algemene minimumloon.

Het minimumloon voor kennismigranten wordt jaarlijks aangepast, op 1 januari.

 • Kennismigranten vanaf 30 jaar 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €4.324
 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €3.170

Blauwekaarthouders
Voor Blauwe kaarthouders geldt een hoger minimum inkomen dan het het algemene wettelijk minimumloon en het minimumloon voor kennismigranten.

Het minimumloon voor Blauwekaarthouders wordt jaarlijks aangepast, op 1 januari. 

 • Blauwekaarthouders 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €5.066

Pas afgestudeerden
Migranten die in Nederland of aan een topuniversiteit in het buitenland zijn afgestudeerd, kunnen in de  3 jaar na afstuderen gebruik maken van een zoekjaar.  Als zij binnen dit zoekjaar als kennismigrant in dienst treden, geldt ongeacht hun leeftijd een lager minimumloon. Dit minimum loon blijft gelden, ook als zij van werkgever veranderen of 30 jaar worden.

Het minimumloon voor pas afgestudeerden wordt jaarlijks aangepast, op 1 januari.

 • Pas afgestudeerden 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €2.272

Sleutelpersoneel
Sleutelpersoneel zijn leidinggevenden of specialisten bij een internationaal concern. Buitenlandse lonen van sleutelpersoneel in Nederland vallen onder de ICT-richtlijn van de EU. De IND en het UWV toetsen of deze lonen marktconform zijn, dat wil zeggen gelet op leeftijd en functie gebruikelijk zijn in de betreffende Nederlandse bedrijfstak. Hiervoor gebruiken zij de loondrempels van de kennismigrantenregeling.

Wanneer personeel wordt overgeplaatst naar Nederland en loon ontvangt van hun tijdelijke Nederlandse werkgever, komen zij in aanmerking voor een vergunning als kennismigrant of een vergunning voor concernarbeid buiten het bereik van de ICT-richtlijn. Ook in het laatste geval is het minimumloon voor kennismigranten van toepassing. 

Het minimumloon voor sleutelpersoneel wordt jaarlijks aangepast, op 1 januari.

 • Sleutelpersoneel 
  Minimumloon per maand exclusief vakantietoeslag €4.324

Minimumlonen voor arbeidsmigranten in 2017

De nieuwe minimumloonbedragen voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

Lees meer >

Nederlandse regels voor intra-corporate transfers naar EU gepubliceerd

Vanaf 29 november 2016 wordt de intra-corporate transfer (ook wel concernoverplaatsing of intra-company transfer genoemd) (ICT) van sleutelpersoneel naar Nederland geregeld door Nederlandse wetgeving gebaseerd op de ICT-regeling van de EU.

Lees meer >

De Europese intra-corporate transfer (ICT) vergunning

Met ingang van 29 november 2016 voert Nederland de richtlijn uit van de Europese Unie voor de toelating en het verblijf van niet-Europese vreemdelingen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Nederland is 1 van de 26 lidstaten van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. De richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese vreemdelingen in het kader van een concernoverplaatsing, ook wel intra-corporate transfer of ICT.

Lees meer >

Nieuwe voorwaarden detacheren in de EU

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk werk laten verrichten in Nederland zonder hiervoor een werkvergunning aan te vragen. Dit is mogelijk in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

Lees meer >

Geen leges tewerkstellingsvergunning

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal geen leges gaan heffen voor de behandeling van aanvragen om een tewerkstellingsvergunning.

Lees meer >