werkgevers
nieuws

Multinationals met ondernemingen in de EU waaronder Nederland kunnen personeel overplaatsen naar een of meer van deze vestigingen.

Per 29 november 2016 implementeert Nederland Richtlijn 2014/66 met betrekking tot de intra-corporate transfer (ICT) van derdelanders naar concernvestigingen in lidstaten die de richtlijn hebben geïmplementeerd.

Met de richtlijn erbij heeft Nederland 3 programma’s voor het overplaatsen van concernmedewerkers:

Voor nieuwsartikelen over deze implementatie, zie:

Wilt u dit artikel in het Chinees lezen? Klik hier

Het juiste programma kiezen
De keuze voor het juiste programma zal voor een werkgever niet altijd even makkelijk zijn. Bepaalde transfers kunnen maar onder één programma worden ingediend. Een aanvraag onder het verkeerde programma kan leiden tot een afwijzing van de transfer.

Het EU ICT-programma heeft voorrang op de kennismigrantenregeling en de werkvergunning van het nationale ICT-programma. In de praktijk betekent dit dat een aanvraag voor een EU ICT-vergunning uitsluitend wordt beoordeeld aan de hand van de criteria van de richtlijn. Als de aanvraag niet binnen de reikwijdte van de richtlijn valt of niet voldoet aan de daarin opgenomen voorwaarden, wordt de aanvraag afgewezen.

De prioriteit van de richtlijn brengt ook met zich mee dat de beslismedewerkers van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bij een aanvraag kennismigrant of een gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid eerst beoordelen of de aanvraag niet binnen de reikwijdte van de richtlijn valt. Is dat het geval, dan wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden van de richtlijn en beoordeeld aan de hand van de criteria van het EU ICT-programma. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden van de richtlijn, dan wordt een EU ICT-vergunning verleend in plaats van de vergunning die werd aangevraagd. Zo niet, dan wordt de aanvraag afgewezen; er mag dan niet alsnog een vergunning kennismigrant of een gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid worden verleend.

Op deze manier prioriteert Nederland het EU ICT-programma zoals de richtlijn voorschrijft, maar blijven de eigen nationale programma’s beschikbaar voor overplaatsingen die niet binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen.

Omdat de aanvraagprocedures weinig ruimte bieden om vergissingen te herstellen, adviseren wij werkgevers om zich tijdig te informeren over de mogelijkheden en de beperkingen van de 3 programma’s die Nederland uitvoert en zo nodig advies en ondersteuning te vragen van een gespecialiseerde immigratieadvocaat.

Het EU ICT-programma
De ICT-richtlijn harmoniseert de regelgeving van EU-lidstaten voor het overplaatsen van concernmedewerkers en faciliteert de mobiliteit van concernmedewerkers in de EU.
Implementatie van de richtlijn in 24 lidstaten van de Europese Unie waaronder Nederland (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee) leidt tot:

 • Een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning voor concernmedewerkers, de ICT-vergunning
 • Mobiliteit; wanneer een werknemer een ICT-vergunning heeft in een lidstaat kan hij op relatief makkelijke wijze worden overgeplaatst naar een concern in een andere lidstaat
 • EU-regelgeving die voorrang heeft op de nationale regelgeving
 • Meer toelatingsvoorwaarden dan in de Nederlandse kennismigrantenregeling en de gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid

Welke werknemers vallen onder de Richtlijn?
De IND past de richtlijn toe op concernmedewerkers die:

 • Geen EU-nationaliteit hebben
 • Op het moment van de aanvraag en gedurende de overplaatsing een arbeidsovereenkomst hebben met een concernonderdeel buiten de EU
 • Als werknemer worden overgeplaatst naar een concernonderdeel binnen de EU
 • Leidinggevende, specialist of trainee zijn zoals in de richtlijn is beschreven

Definitie concern
De definiëring van een concern wijkt af van de definitie in de Nederlandse regels voor het uitvoeren van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav); een minimum jaaromzet van 50 miljoen euro wordt niet genoemd. Volgens de richtlijn is er sprake van een concern als 2 of meer ondernemingen zijn verbonden door:

 • Bezit meerderheid van het geplaatste kapitaal
 • Beschikking over meerderheid van de aandelen
 • Benoeming van meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend of toezichthoudend orgaan; of
 • Ondernemingen staan onder centrale leiding van de moederonderneming.

Definitie leidinggevende
Leidinggevende is lid van het hogere personeel dat leidinggeeft aan de gastentiteit onder toezicht van de raad van bestuur, aandeelhouders of gelijkgestelden met als taken:

 • Leidinggeven aan de gastentiteit of een (onder) afdeling
 • Toezicht houden op en controleren van hoger personeel
 • Uitvoeren van personeelsbeleid

Definitie specialist
Specialist is een werknemer die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de toegepaste technieken of het beheer van de gastentiteit. Dit kan gaan om:

 • Specifieke (technische) kennis
 • Specifieke kwalificaties (beroepservaring)
 • Eventueel lidmaatschap van een erkende beroepsgroep

Definitie trainee
Trainee heeft een Masterdiploma en wordt voor loopbaanontwikkeling of voor een opleiding in bedrijfstechnieken of –methoden overgeplaatst naar een gastentiteit.

 • Er is een trainee-overeenkomst
 • Hij wordt tijdens de overplaatsing bezoldigd
 • Hij wordt voorbereid op een toekomstige functie binnen het concern

De verblijfsvergunning
De EU ICT-vergunning is een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning. Arbeid is toegestaan binnen het kader van de overplaatsing; voor andere arbeid moet een werkvergunning worden aangevraagd.

De vergunning voor leidinggevenden en specialisten kan voor maximaal 3 jaar worden afgegeven. De maximumduur van een vergunning voor een ICT-trainee is 1 jaar. Na verloop van de maximumduur geldt voor leidinggevenden, specialisten en trainees een wachtperiode van 6 maanden voordat een nieuwe ICT-vergunning kan worden aangevraagd voor een overplaatsing naar Nederland.

Gezinsleden kunnen meereizen. Meereizende kinderen moeten jonger dan 18 jaar zijn op het moment van de aanvraag. Gezinsleden vrij op de arbeidsmarkt en mogen ook als zelfstandige werken.

Mobiliteit
Werknemers met een ICT-verblijfsvergunning kunnen mobiliteit aanvragen: overplaatsing naar elke andere lidstaat dan de lidstaat die de vergunning heeft afgegeven. Dit kan voor korte en voor lange duur zolang de ICT-verblijfsvergunning geldig is.

Korte termijnmobiliteit
Korte mobiliteit is verblijf voor concernwerk voor een periode van ten hoogste 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. Het hoofdverblijf blijft in het land dat de ICT-vergunning heet verleend. Voor korte termijn mobiliteit in Nederland geldt dat de werkgever het UWV moet notificeren van het korte verblijf tenminste 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. De werknemer kan direct beginnen met werken.

Lange termijnmobiliteit
Lange mobiliteit is verblijf voor concernwerk voor meer dan 90 dagen in een tijdvak van 180 dagen. Hoewel voor dit verblijf een aparte verblijfsvergunning moet worden aangevraagd, is een inreisvisum niet nodig. Sommige voorwaarden worden bij de aanvraag niet opnieuw getoetst: duur dienstverband, functie-eisen en trainee-overeenkomst. De werknemer kan direct aan het werk.
Blijkt uit de aanvraag, dat Nederland de lidstaat van het langste verblijf wordt, dan vindt een volledige ICT-toets plaats.

Voorwaarden
Voor het verkrijgen van een ICT-vergunning moet een aanvraag aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • Vreemdeling is leidinggevende, specialist of trainee
 • Vreemdeling is gekwalificeerd op universitair of Hbo-niveau
 • Van beroepen die voorkomen op de door Nederland gepubliceerde lijst van gereglementeerde beroepen, bijvoorbeeld apotheker, architect of arts, moeten de buitenlandse beroepskwalificaties zijn erkend
 • Vreemdeling is tenminste 3 maanden in dienst bij hetzelfde concern
 • Vreemdeling beschikt over geldige arbeids- of traineeovereenkomst met werkgever buiten de EU of opdrachtbrief van die werkgever
 • Vreemdeling heeft hoofdverblijf buiten Nederland op het moment van de aanvraag
 • Vreemdeling heeft in de afgelopen 6 maanden in Nederland geen verblijf gehad o.g.v. de ICT-richtlijn
 • Vreemdeling keert terug naar een concernonderneming buiten de EU na afloop van de overplaatsing
 • Het salaris voldoet aan de Wet op het minimumloon en de minimumvakantietoeslag en is gelet op de functie en de leeftijd, kennis en ervaring van de werknemer marktconform te noemen voor de Nederlandse sector of bedrijfstak: hiervoor worden de looncriteria voor kennismigranten door de IND als maatstaf en rekenmethode aangehouden
 • Gastentiteit en entiteit buiten de EU behoren tot hetzelfde concern
 • Gastentiteit in EU is niet opgericht voor het vergemakkelijken van toelating tot de EU
 • Overplaatsing duurt het langst in Nederland
 • Gastentiteit is niet eerder bestraft voor zwart werk of illegale tewerkstelling
 • Gastentiteit verricht economische activiteiten; detacheren van concernmedewerkers in Nederland is toegestaan als een economische kernactiviteit van de gastentiteit
 • Er is geen reden om de aanvraag af te wijzen omdat niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden van de Vreemdelingenwet is voldaan: art.16 Vw

De aanvraag
De aanvraag wordt ingediend bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Hierop volgt een beslistermijn van 90 dagen.

Alle aanvraagformulieren zijn vanaf 29 november online beschikbaar.

De legeskosten van de aanvraag zijn gelijk aan de kosten van een kennismigrantenaanvraag.

Werknemers die door de IND worden erkend als referent kunnen gebruik maken van een versnelde procedure met een streeftermijn van 2 weken. Zij dienen de volgende bewijsmiddelen aan te leveren:

 • Antecedentenverklaring, kopie paspoort en automatisch incasso
 • Opdrachtbrief overplaatsing ICT (met daarin periode, functie, salaris, arbeidsvoorwaarden en intentie terugkeer) of;
 • Trainee-overeenkomst

Over het algemeen gaat de IND uit van het vertrouwen in de erkend referent. Mocht er twijfel bestaan, dan toetst het UWV de marktconformiteit van het ICT-salaris.

Niet erkend referenten dienen de volgende bewijsmiddelen aan te leveren:

 • Bovenstaande bewijsmiddelen
 • Arbeidsovereenkomst
 • Cv met kopie diploma’s en getuigschrift; in geval van twijfel te certificeren en/of te legaliseren
 • Erkenning van gereglementeerd beroep, indien van toepassing
 • Volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Verklaring referent’

De aanvraag van niet-erkend referenten wordt altijd door de UWV getoetst.

De nationale ICT-programma’s
Toen het EU ICT-programma werd gepubliceerd, liet de Nederlandse regering weten dat de huidige nationale ICT-programma’s, de Nederlandse kennismigrantenregeling en de gecombineerde vergunning voor verblijf en concernarbeid blijven bestaan. Voor transfers die niet binnen de reikwijdte van de Richtlijn vallen, kunnen de bestaande Nederlandse programma’s worden gebruikt. De regels daarvan worden voor zover nodig aangepast; deze zijn nog niet gepubliceerd.

Voor meer informatie over intra-corporate transfers (ICT) kunt u contact opnemen met Ted Badoux (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Bram van Melle (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Onze advocaten bloggen met regelmaat over de ICT-regeling:

Nieuwe Europese richtlijn voor tijdelijke migratie van expats, in: Verblijfblog

How will ICT directive 2014/66 impact on corporate migration to the Netherlands? (4)

How will ICT directive 2014/66 impact on corporate migration to the Netherlands? (3)

How will ICT directive 2014/66 impact on corporate migration to the Netherlands? (2)

How will ICT directive 2014/66 impact on corporate migration to the Netherlands? (1) 

Minimumlonen voor arbeidsmigranten in 2017

De nieuwe minimumloonbedragen voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

Lees meer >

Nederlandse regels voor intra-corporate transfers naar EU gepubliceerd

Vanaf 29 november 2016 wordt de intra-corporate transfer (ook wel concernoverplaatsing of intra-company transfer genoemd) (ICT) van sleutelpersoneel naar Nederland geregeld door Nederlandse wetgeving gebaseerd op de ICT-regeling van de EU.

Lees meer >

De Europese intra-corporate transfer (ICT) vergunning

Met ingang van 29 november 2016 voert Nederland de richtlijn uit van de Europese Unie voor de toelating en het verblijf van niet-Europese vreemdelingen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Nederland is 1 van de 26 lidstaten van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. De richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese vreemdelingen in het kader van een concernoverplaatsing, ook wel intra-corporate transfer of ICT.

Lees meer >

Nieuwe voorwaarden detacheren in de EU

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk werk laten verrichten in Nederland zonder hiervoor een werkvergunning aan te vragen. Dit is mogelijk in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

Lees meer >

Geen leges tewerkstellingsvergunning

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal geen leges gaan heffen voor de behandeling van aanvragen om een tewerkstellingsvergunning.

Lees meer >